Zarządzenie Wójta Gminy Szczytniki 2022r.

Zarządzenie nr 11 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 10 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Gorzuchy w związku ustąpieniem przez  rezygnację   z pełnienia funkcji

Zarządzenie nr 9 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku w gminie Szczytniki

Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

Zarządzenie nr 7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 6 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego oraz części nieruchomości ze stacją paliw, przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.

Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 4 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Zarządzenie nr 3

Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego wnioski  o najem lokali mieszkalnych.

Zarządzenie nr 1 w sprawie: przyjęcia regulaminu wykonania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Szczytniki Załącznik nr 1 - Regulamin