Zarządzenie Wójta Gminy Szczytniki 2021r.

Zarządzenie nr 63

Zarządzenie nr 62 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach w 2022r.

Zarządzenie nr 61

Zarządzenie nr 60 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 59 w sprawie: powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Szczytniki.

Zarządzenie nr 58 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku

Zarządzenie nr 57

Zarządzenie nr 56

Zarządenie nr 55 w sprawie planu zimowego utrzymania dróg gminnych

Zarządzenie nr 54 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Zarządzenie nr 53

Zarządzenie nr 52 w sprawie: ustalenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 51 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2018 r. Wójta Gminy Szczytniki z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 50 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 49

Zarządzenie nr 48 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisk a urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 47 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Szczytnikach

Zarządzenie nr 46

Zarządzenie nr 45

Zarządzenie nr 44

Zarządzenie nr 43

Zarządzenie nr 42

Zarządzenie nr 41

Zarządzenie nr 40

Zarządzenie nr 39

Zarządzenie nr 38

Zarządzenie nr 37

Zarządzenie nr 36

Zarządzenie nr 35 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytniki 

Zarządzenie nr 34 w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok

Zarządzenie nr 33 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu

Zarządzenie nr 32 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki za pierwsze półrocze 2021 roku, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie nr 31 w sprawie określenia procedury kontrolnej w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czytości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r., poz. 888), w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 30 zmieniające Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom niepełnosprawnym oraz zasad zwrotu rodzicom kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 29 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok

Zarządzenie nr 28 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok

Zarządzenie nr 27

Zarządzenie nr 26 w sprawie przyjęcia Planu zwiększania liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej przez gminę SZCZYTNIKI w 2021 r.

Zarządzenie nr 25 w sprawie: Raportu o stanie Gminy Szczytniki z rok 2020.

Raport o stanie Gminy

Uzupełnienie do "Raportu o stanie Gminy za rok 2020"

Zarządzenie nr 24 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 23 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 22 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Szczytniki przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej 4629P na odcinku Iwanowice – Szczytniki

Zarządzenie nr 21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok 

Zarządzenie nr 20 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach w 2021r.

Zarządzenie nr 19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2021-2030

Zarządzenie nr 18

Zarządzenie nr 17 w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta oraz załatwiania spraw Gminy.

Zarządzenie nr 16 w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie nr 15 w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 14 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku w gminie Szczytniki

Zarządzenie nr 13 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 12 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 11 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szczytniki oznaczonej jako działka  nr 176/5 o pow. 0,7104 ha położonej w miejscowości Górki (obręb geod. Iwanowice).

Zarządzenie nr 10 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Zarządzenie nr 9 w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2021 – 2030.

Zarządzenie nr 8 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w sportu

Zarządzenie nr 7 w sprawie:Regulaminu wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szczytniki

Zarządzenie nr 6

Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepienia COVID-19 oraz utworzenia infolinii

Zarządzenie nr 4 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Zarządzenie nr 3 w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej w Gminie Szczytniki do przeprowadzenia postępowań o udzieleni zamówień publicznych

Zarządzenie nr 2 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Zarządzenie nr 1 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.