Zarządzenie Wójta Gminy Szczytniki 2020r.

ZARZĄDZENIA WÓJTA - 2020

Zarządzenie nr 68 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szczytnikach.

Zarządzenie nr 67

Zarządzenie nr 66 w sprawie wprowadzenia  rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie nr 65 w sprawie: wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zarządzenie nr 64 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Gminnej Bibliotece Publicznej z filią w Iwanowicach w Stawie

Zarządzenie nr 63 w sprawie wprowadzenia metodologii wyliczenia kosztów wkładu własnego Gminy Szczytniki w formie korzystania z sal w budynku objętym projektem pn. : „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnieni rodziców”.

Zarządzenie nr 62 zmieniające Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020

Zarządzenie nr 61 w sprawie : zasad (polityki) rachunkowości dla projektu „ Nowe miejsca wychowania przedszkolnego –Akademia rozwoju w Zespole Szkół w Radliczycach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8.Edukacja  Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna

Zarządzenie nr 60

Zarządzenie nr 59

Zarządzenie nr 58

Zarządzenie nr 57 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 56 w sprawie planu ziomowego utrzymania dróg gminnych

Zarządzenie nr 55

Zarządzenie nr 54

Zarządzenie nr 53

Zarządzenie nr 52

Zarządzenie nr 51 w sprawie: przeprowadzenia pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego jelcz 415 i powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 50

Zarządzenie nr 49

Zarządzenie nr 48 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 47 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok

Zarządzenie nr 46 w sprawie sprostowania wykazu nieruchomości do sprzedaży z dnia 06.08.2020r.

Zarządzenie nr 45 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 44

Zarządzenie nr 43 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Szczytnikach dokumentacji ,,Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego/zleceń w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na SARS-CoV-2 w miejscu pracy

Zarządzenie nr 42 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Szczytnikach prewencyjnych zasad  związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 41 w sprawie: powołania Koordynatowa do spraw dostępności na terenie Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 40 w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom niepełnosprawnym oraz zasad zwrotu rodzicom kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 39 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach w 2020 r.

Zarządzenie nr 38 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 37

Zarządzenie nr 36 zmieniające Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 19 lutego 2020 r. 

Zarządzenie nr 35 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem  jest Gmina Szczytniki  oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Zarządzenie nr 34 w sprawie: Raportu o stanie Gminy Szczytniki za rok 2019

Raportu o stanie Gminy Szczytniki za rok 2019

Zarządzenie nr 33 w sprawie utrzymania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 

Zarządzenie nr 32 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 31 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok

Zarządzenie nr 30 w sprawie wniesienia przez Gminę Szczytniki udziałów w Spółce z o.o. ,,Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu 

Zarządzenie nr 29 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok

Zarządzenie nr 28 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 27 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 26 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok 

Zarządzenie nr 25 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok 

Zarządzenie nr 24 zmieniające zarządzenie w sprawie: określania terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki

Zarządzenie nr 23 w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 22 w sprawie: wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 21 w sprawie: wprowadzenia Systemu Powiadamiania SMS dla Gminy Szczytniki 

Zarządzenie nr 20 w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji

Zarządzenie nr 19 w sprawie: ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 18 w sprawie: Regulaminu funkcjonowania monitoring wizyjnego w budynku Urzędu Gminy w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 17 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 16 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w gminie Szczytniki

Zarządzenie nr 15 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok

Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020.

Zarządzenie nr 12 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szczytnikach.

Zarządzenie nr 11 zmieniające Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wrowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 10 zmieniające Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wrowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 9 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w sportu

Zarządzenie nr 8 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Zarządzenie nr 7 w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Szczytnikach do podpisywania, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaśwaidczeń w imieniu Wójta

Zarządzenie nr 6 zmieniające Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeszcznej w Szczytnikach

Zarządzenie nr 5 zmieniające Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Szczytnikach

Zarządzenie nr 4 zmieniające Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Stawie

Zarządzenie nr 3 zmieniające Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Radliczycach

Zarządzenie nr 2 zmieniające Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu

Zarządzenie nr 1 zmieniające Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Iwanowicach