Zarządzenia Wójta Gminy Szczytniki - 2018r.

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA - 2018 

Zarządzenie Nr 56 w sprawie planu zimowego utrzymania gróg gminnych.pdf 

Zarządzenie Nr 51 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 50 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 49 w sprawie Gminnego Planu Zarządzenia Kryzysowego.pdf

Zarządzenie Nr 48 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 47 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.pdf 

Zarządzenie Nr 43 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Emilii Wielowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Zarządzenie Nr 42 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Edyty Spaleniak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Zarządzenie Nr 41/1 w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Szczytniki.pdf 

Zarządzenie Nr 41 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 roku

Zarządzenie Nr 38 w sprawiewykreślenia obiektu z Gminnej EwidencjiZabytków Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 37 w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisania, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta oraz załatwiania spraw Gminy.pdf 

Zarządzenie Nr 36 w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 30 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczytniki oraz uchwalenia regulaminu funkcjonowania, zasad publikacji i procedur aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 29 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania czynności kancelaryjnych określonych w instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 28 w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom niepełnosprawnym oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnostrawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu przez rodzinów, opiekunów lub opiekunów prawnych.pdf 

Zarządzenie Nr 27 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 26 zmieniające zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego.pdf

Zarządzenie Nr 25 w sprawie powołania Zespołu do opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego dla Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 24 w sprawie: upoważnienia pracownika urzędu gminy do wydawania i podpisywania zaświadczeń oraz załatwiania niektórych spraw w imieniu Wojta.pdf

Zarządzenie Nr 23 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2018 rok.pdf 

Zarządzenie Nr 22 w sprawie podejmowania działań i prowadzenie postępowań w sprawach, i świadczenia z programu ,,Dobry start", ustalenia i wypłaty świadczenia, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu ,,Dobry start''.pdf

Zarządzenie Nr 21 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Szczytniki.pdf 

Zarządzenie Nr 20 w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 19 w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikac.pdf

Zarządzenie Nr 18 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf

Zarządzenie Nr 17 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf

Zarządzenie Nr 16 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu ,,Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu ,,Dobry start''.pdf

Zarządzenie Nr 15 w sprawie przygorowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Szczytniki wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA).pdf 

Zarządzenie nr 14 w sprawie: ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie Nr 13 w sprawie wywieszenia na stałe w 2018 roku flagi państwowej na wszystkich budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Szczytniki dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.pdf

Zarżadzenie Nr 12 w sprawie  ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości stanowiących właśność Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 11 w sprawie założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki na rok szkolny 2018/2019.pdf

Zarządzenie Nr 10 w sprawie powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 9 zmieniające zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego.pdf 

Zarządzenie Nr 8  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2018 r w gminie Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 6 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczneju i sportu 2018 roku.pdf

Zarządzenie Nr 4 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na reazlizację  w 2018 roku programu zdrowotnego pt." Proagram polityki zdrowotnej dot. szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Szczytniki na lata 2017-2019.pdf 

Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf
Załącznik nr. 2 do Zarządzenia .pdf

Formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2 do SWKO.pdf
Załącznik nr 3 do SWKO.pdf
Załącznik nr 4 do SWKO.pdf
Załącznik nr 5 do SWKO.pdf 

Zarządzenie nr 3 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla krórych organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 2 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf

Zarządzenie Nr 1 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018.pdf