Jesteś tutaj:   

Rejestr zarządzeń

Zarządzenie Wójta Gminy Szczytniki 2022r.

Zarządzenie nr 11 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 10 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Gorzuchy w związku ustąpieniem przez  rezygnację   z pełnienia funkcji

Zarządzenie nr 9 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku w gminie Szczytniki

Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

Zarządzenie nr 7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 6 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego oraz części nieruchomości ze stacją paliw, przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.

Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 4 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Zarządzenie nr 3

Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego wnioski  o najem lokali mieszkalnych.

Zarządzenie nr 1 w sprawie: przyjęcia regulaminu wykonania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Szczytniki Załącznik nr 1 - Regulamin

 

Zarządzenie Wójta Gminy Szczytniki 2021r.

Zarządzenie nr 63

Zarządzenie nr 62 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach w 2022r.

Zarządzenie nr 61

Zarządzenie nr 60 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 59 w sprawie: powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Szczytniki.

Zarządzenie nr 58 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku

Zarządzenie nr 57

Zarządzenie nr 56

Zarządenie nr 55 w sprawie planu zimowego utrzymania dróg gminnych

Zarządzenie nr 54 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Zarządzenie nr 53

Zarządzenie nr 52 w sprawie: ustalenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 51 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2018 r. Wójta Gminy Szczytniki z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 50 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 49

Zarządzenie nr 48 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisk a urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 47 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Szczytnikach

Zarządzenie nr 46

Zarządzenie nr 45

Zarządzenie nr 44

Zarządzenie nr 43

Zarządzenie nr 42

Zarządzenie nr 41

Zarządzenie nr 40

Zarządzenie nr 39

Zarządzenie nr 38

Zarządzenie nr 37

Zarządzenie nr 36

Zarządzenie nr 35 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytniki 

Zarządzenie nr 34 w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok

Zarządzenie nr 33 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu

Zarządzenie nr 32 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki za pierwsze półrocze 2021 roku, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie nr 31 w sprawie określenia procedury kontrolnej w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czytości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r., poz. 888), w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 30 zmieniające Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom niepełnosprawnym oraz zasad zwrotu rodzicom kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 29 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok

Zarządzenie nr 28 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok

Zarządzenie nr 27

Zarządzenie nr 26 w sprawie przyjęcia Planu zwiększania liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej przez gminę SZCZYTNIKI w 2021 r.

Zarządzenie nr 25 w sprawie: Raportu o stanie Gminy Szczytniki z rok 2020.

Raport o stanie Gminy

Uzupełnienie do "Raportu o stanie Gminy za rok 2020"

Zarządzenie nr 24 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 23 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 22 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Szczytniki przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej 4629P na odcinku Iwanowice – Szczytniki

Zarządzenie nr 21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok 

Zarządzenie nr 20 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach w 2021r.

Zarządzenie nr 19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2021-2030

Zarządzenie nr 18

Zarządzenie nr 17 w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta oraz załatwiania spraw Gminy.

Zarządzenie nr 16 w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie nr 15 w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 14 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku w gminie Szczytniki

Zarządzenie nr 13 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 12 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 11 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szczytniki oznaczonej jako działka  nr 176/5 o pow. 0,7104 ha położonej w miejscowości Górki (obręb geod. Iwanowice).

Zarządzenie nr 10 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Zarządzenie nr 9 w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2021 – 2030.

Zarządzenie nr 8 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w sportu

Zarządzenie nr 7 w sprawie:Regulaminu wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szczytniki

Zarządzenie nr 6

Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepienia COVID-19 oraz utworzenia infolinii

Zarządzenie nr 4 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Zarządzenie nr 3 w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej w Gminie Szczytniki do przeprowadzenia postępowań o udzieleni zamówień publicznych

Zarządzenie nr 2 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Zarządzenie nr 1 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

Zarządzenie Wójta Gminy Szczytniki 2020r.

ZARZĄDZENIA WÓJTA - 2020

Zarządzenie nr 68 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szczytnikach.

Zarządzenie nr 67

Zarządzenie nr 66 w sprawie wprowadzenia  rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie nr 65 w sprawie: wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zarządzenie nr 64 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Gminnej Bibliotece Publicznej z filią w Iwanowicach w Stawie

Zarządzenie nr 63 w sprawie wprowadzenia metodologii wyliczenia kosztów wkładu własnego Gminy Szczytniki w formie korzystania z sal w budynku objętym projektem pn. : „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnieni rodziców”.

Zarządzenie nr 62 zmieniające Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020

Zarządzenie nr 61 w sprawie : zasad (polityki) rachunkowości dla projektu „ Nowe miejsca wychowania przedszkolnego –Akademia rozwoju w Zespole Szkół w Radliczycach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8.Edukacja  Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna

Zarządzenie nr 60

Zarządzenie nr 59

Zarządzenie nr 58

Zarządzenie nr 57 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 56 w sprawie planu ziomowego utrzymania dróg gminnych

Zarządzenie nr 55

Zarządzenie nr 54

Zarządzenie nr 53

Zarządzenie nr 52

Zarządzenie nr 51 w sprawie: przeprowadzenia pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego jelcz 415 i powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 50

Zarządzenie nr 49

Zarządzenie nr 48 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 47 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok

Zarządzenie nr 46 w sprawie sprostowania wykazu nieruchomości do sprzedaży z dnia 06.08.2020r.

Zarządzenie nr 45 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 44

Zarządzenie nr 43 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Szczytnikach dokumentacji ,,Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego/zleceń w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na SARS-CoV-2 w miejscu pracy

Zarządzenie nr 42 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Szczytnikach prewencyjnych zasad  związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 41 w sprawie: powołania Koordynatowa do spraw dostępności na terenie Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 40 w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom niepełnosprawnym oraz zasad zwrotu rodzicom kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 39 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach w 2020 r.

Zarządzenie nr 38 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 37

Zarządzenie nr 36 zmieniające Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 19 lutego 2020 r. 

Zarządzenie nr 35 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem  jest Gmina Szczytniki  oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Zarządzenie nr 34 w sprawie: Raportu o stanie Gminy Szczytniki za rok 2019

Raportu o stanie Gminy Szczytniki za rok 2019

Zarządzenie nr 33 w sprawie utrzymania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 

Zarządzenie nr 32 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 31 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok

Zarządzenie nr 30 w sprawie wniesienia przez Gminę Szczytniki udziałów w Spółce z o.o. ,,Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu 

Zarządzenie nr 29 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok

Zarządzenie nr 28 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 27 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 26 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok 

Zarządzenie nr 25 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok 

Zarządzenie nr 24 zmieniające zarządzenie w sprawie: określania terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki

Zarządzenie nr 23 w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 22 w sprawie: wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 21 w sprawie: wprowadzenia Systemu Powiadamiania SMS dla Gminy Szczytniki 

Zarządzenie nr 20 w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji

Zarządzenie nr 19 w sprawie: ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 18 w sprawie: Regulaminu funkcjonowania monitoring wizyjnego w budynku Urzędu Gminy w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 17 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 16 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w gminie Szczytniki

Zarządzenie nr 15 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok

Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020.

Zarządzenie nr 12 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szczytnikach.

Zarządzenie nr 11 zmieniające Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wrowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 10 zmieniające Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wrowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 9 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w sportu

Zarządzenie nr 8 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Zarządzenie nr 7 w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Szczytnikach do podpisywania, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaśwaidczeń w imieniu Wójta

Zarządzenie nr 6 zmieniające Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeszcznej w Szczytnikach

Zarządzenie nr 5 zmieniające Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Szczytnikach

Zarządzenie nr 4 zmieniające Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Stawie

Zarządzenie nr 3 zmieniające Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Radliczycach

Zarządzenie nr 2 zmieniające Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu

Zarządzenie nr 1 zmieniające Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Iwanowicach 

Zarządzenie Wójta Gminy Szczytniki 2019r.

ZARZĄDZENIA WÓJTA - 2019

Zarządzenie nr 66 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury gminy Szczytniki.

Zarządzenie nr 62 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości 

Zarządzenie nr 61 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 60 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Stawie

Zarządzenie nr 59 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Radliczycach

Zarządzenie nr 58 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu

Zarządzenie nr 57 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Iwanowicach

Zarządzenie nr 56 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 55 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Stawie 

Zarządzenie nr 54 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Radliczycach 

Zarządzenie nr 53 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu 

Zarządzenie nr 52 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Iwanowicach

Zarządzenie nr 51 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok 

Zarządzenie nr 50

Zarządzenie nr 49 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową 

Zarządzenie nr 48 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Juszczak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 47 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok 

Zarządzenie nr 46 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 roku 

Zarządzenie nr 45 w sprawie planu zimowego utrzymania dróg gminnych 

Zarządzenie nr 44 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi

Zarządzenie nr 43 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2020 - 2024

Zarządzenie nr 42 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok

Zarządzenie nr 41

Zarządzenie nr 40 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 39 w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom niepełnosprawnym, zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu przez rodziców, opiekunów prawnych oraz zwrotu kosztów przewozu ucznia realizującego obowiązek szkolny środkami komunikacji publicznej.  

Zarządzenie nr 38 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 37 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 36

Zarządzenie nr 35 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok

Zarządzenie nr 34 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 33  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok

Zarządzenie nr 32 w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwalego znajdującego się na stanie Urzędu Gminy w Szczytnikach na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 31 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 30 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok

Zarządzenie nr 29 w sprawie: udzielania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach pełnomocnictwa do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieki wytchnieniowej - edycja 2019"

Zarządzenie nr 28

Zarządzenie nr 27 w sprawie procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Szczytniki 

Zarządzenie nr 26 w sprawie: ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 25 w sprawie podejmowania działań i prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach roztrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie nr 24 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach

Zarządzenie nr 23 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia kankursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach

Zarządzenie nr 22 w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Szczytniki wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

Zarządzenie nr 21 w sprawie: wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko: dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach

Zarządzenie nr 20 w sprawie: Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły - zespołu szkół, prowadzonej przez Gminę Szczytniki oraz trybu pracy komisji konkursowej

Zarządzenie nr 19 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stamowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach, Popów 54, 62-865 Szczytniki

Zarządzenie nr 18 w sprawie: Raportu o stanie Gminy Szczytniki za rok 2018

Załącznik do zarządzenia nr 18

Zarządzenie nr 17/1 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 roku

Zarządzenie nr 17 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 roku

Zarządzenie nr 16 w sprawie wniesienia przez Gminę Szczytniki udziałów w Spółce z o.o. ,,Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie nr 15 w sprawie: zmain w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok

Zarządzenie nr 14 zmieniające zarządzenie w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 13 zmieniające zarządzenie w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie nr 12 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok.pdf

Zarządzenie nr 11 w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki za rok szkolny 2019/2020.pdf

Zarządzenie nr 10 w sprawie zarządzania wyborów sołtysów i rad sołeckich we wszytskich sołectwach Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 9 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw Gminy Szczytniki.pdf

Projekt Statutu Sołectw.pdf

Formularz Konsultacji Projektu Statutu Sołectw.pdf 

Zarządzenie Nr 8 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku w gminie Szczytniki.pdf

Zarządzenie nr 7 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 5/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 23 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok 

Zarządzenie Nr 6 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.pdf

Zarządzenie nr 5 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok 

Zarządzenie nr 4 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek za wynajem i użyczenie pomieszczeń w budynkach zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki 

Zarządzenie Nr 3 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf 

Zarządzenie Nr 2 w sprawie określenia terminów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki.pdf  

Zarządzenie Nr 1 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019.pdf

Zarządzenia Wójta Gminy Szczytniki - 2018r.

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA - 2018 

Zarządzenie Nr 56 w sprawie planu zimowego utrzymania gróg gminnych.pdf 

Zarządzenie Nr 51 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 50 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 49 w sprawie Gminnego Planu Zarządzenia Kryzysowego.pdf

Zarządzenie Nr 48 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 47 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.pdf 

Zarządzenie Nr 43 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Emilii Wielowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Zarządzenie Nr 42 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Edyty Spaleniak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Zarządzenie Nr 41/1 w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Szczytniki.pdf 

Zarządzenie Nr 41 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 roku

Zarządzenie Nr 38 w sprawiewykreślenia obiektu z Gminnej EwidencjiZabytków Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 37 w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisania, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta oraz załatwiania spraw Gminy.pdf 

Zarządzenie Nr 36 w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 30 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczytniki oraz uchwalenia regulaminu funkcjonowania, zasad publikacji i procedur aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 29 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania czynności kancelaryjnych określonych w instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 28 w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom niepełnosprawnym oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnostrawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu przez rodzinów, opiekunów lub opiekunów prawnych.pdf 

Zarządzenie Nr 27 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 26 zmieniające zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego.pdf

Zarządzenie Nr 25 w sprawie powołania Zespołu do opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego dla Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 24 w sprawie: upoważnienia pracownika urzędu gminy do wydawania i podpisywania zaświadczeń oraz załatwiania niektórych spraw w imieniu Wojta.pdf

Zarządzenie Nr 23 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2018 rok.pdf 

Zarządzenie Nr 22 w sprawie podejmowania działań i prowadzenie postępowań w sprawach, i świadczenia z programu ,,Dobry start", ustalenia i wypłaty świadczenia, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu ,,Dobry start''.pdf

Zarządzenie Nr 21 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Szczytniki.pdf 

Zarządzenie Nr 20 w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 19 w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikac.pdf

Zarządzenie Nr 18 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf

Zarządzenie Nr 17 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf

Zarządzenie Nr 16 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu ,,Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu ,,Dobry start''.pdf

Zarządzenie Nr 15 w sprawie przygorowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Szczytniki wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA).pdf 

Zarządzenie nr 14 w sprawie: ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie Nr 13 w sprawie wywieszenia na stałe w 2018 roku flagi państwowej na wszystkich budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Szczytniki dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.pdf

Zarżadzenie Nr 12 w sprawie  ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości stanowiących właśność Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 11 w sprawie założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki na rok szkolny 2018/2019.pdf

Zarządzenie Nr 10 w sprawie powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 9 zmieniające zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego.pdf 

Zarządzenie Nr 8  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2018 r w gminie Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 6 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczneju i sportu 2018 roku.pdf

Zarządzenie Nr 4 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na reazlizację  w 2018 roku programu zdrowotnego pt." Proagram polityki zdrowotnej dot. szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Szczytniki na lata 2017-2019.pdf 

Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf
Załącznik nr. 2 do Zarządzenia .pdf

Formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2 do SWKO.pdf
Załącznik nr 3 do SWKO.pdf
Załącznik nr 4 do SWKO.pdf
Załącznik nr 5 do SWKO.pdf 

Zarządzenie nr 3 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla krórych organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 2 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf

Zarządzenie Nr 1 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018.pdf  

 

 

Zarządzenia Wójta Gminy Szczytniki - 2017r.

ZARZĄDZENIA WÓJTA - 2017

Zarządzenie Nr 61 ws. wykonania czynności kancelaryjnych określonych w instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego i Urzędzie Gminy w Szczytnikach.pdf 

Zarządzenie Nr 60 ws. zasad przydzielenia środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów pracownikom Urzędu Gminy w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 59 ws. ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach.pdf 

Zarządzenie Nr 58 ws. zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2017rok.pdf   

Zarządzenie Nr 57 ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.pdf  

Zarządzenie Nr 56 ws. planu zimowego utrzymania dróg gminnych.pdf

Zarządzenie Nr 55 ws. zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2017rok.pdf 

Zarządzenie Nr 54 ws. zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2017rok.pdf

Zarządzenie Nr 52 ws. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.pdf 

Zarządzenie Nr 49 ws. przyjęcia projektu uchwaływ sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2018-2022.pdf  

Zarządzenie Nr 48 ws. powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczytniki oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania, zasad publikacji i procedur aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczytniki.pdf   

Zarządzenie Nr 47 ws. ustalenia dnia wolnego od pracy w 2017 roku dla pracowników Urzędu Gminy Szczytnikach.pdf 

Zarządzenie Nr 46 ws. zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2017rok.pdf  

Zarządzenie Nr 45 ws. zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2017rok.pdf  

Zarządzenie Nr 44 ws. zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2017rok.pdf

Zarządzenie Nr 43 ws. obiegu i postępowania z dokumentami, o których mowa w art.59 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.pdf

Zarządzenie Nr 42 ws. powołania Zespołu do nadzoru  nad realizacją zamówienia pn. Termomodernizacja Zespolu Szkół w Stawie.pdf

Zarządzenie Nr 41  ws. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach.pdf   

Zarządzenie Nr 40  ws. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Stawie.pdf 

Zarządzenie Nr 39  ws. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach.pdf 

Zarządzenie Nr 38  ws. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Marchwaczu.pdf  

Zarządzenie Nr 37 ws. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach.pdf

Zarządzenie Nr 36 ws. ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektorów publicznych szkół - zespolów szkół, prowadzonych przez Gminę Szczytniki oraz trybu pracy komisji konkursowej.pdf

Zarządzenie nr 35 ws. powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej mających miejsce w dniach 10-12 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 34 ws. powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia pn. Termomodernizcja Szkoły Podstawowej w Pośredniku.pdf

Zarządzenie Nr 33 ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w  Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 32 ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Stawie.pdf 

Zarządzenie Nr 31 ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach.pdf

Zarządzenie Nr 30 ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Marchwaczu.pdf

Zarządzenie Nr 29 ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach.pdf

Zarządzenie Nr 28 ws. wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko: dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach, dyrektora Zespołu Szkół w Marchwaczu, dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach, dyrektora Zespołu Szkół w Stawie i dyrektora Zespolu Szkół w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 27 ws. powołania komisji Egzaminacyjnej dla pani Marleny Krzesińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Zarządzenie Nr 26 ws. powołania komisji Egzaminacyjnej dla pani Magdaleny Gaweł ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Zarządzenie Nr 25 ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikachprowadzonego przez Gminę Szczytniki.pdf 

Zarządzenie Nr 24 ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Stawie prowadzonego przez Gminę Szczytniki.pdf 

Zarządzenie Nr 23 ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach prowadzonego przez Gminę Szczytniki.pdf 

Zarządzenie Nr 22 ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Marchwaczu prowadzonego przez Gminę Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 21 ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach prowadzonego przez Gminę Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 20 ws. mian w budżecie Gminy Szczytniki na 2017rok.pdf

Zarządzenie Nr 19 ws. wniesienia przez Gminę Szczytniki udziałów w Społce z o.o " Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.pdf

Zarządzenie Nr 17 ws.przygotowania i przeprowadzenia na terenie  Gminy Szczytniki wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.pdf

Zarządzenie Nr 16 ws. zmiany w budżecie Gminy Szczytniki na 2017 rok.pdf

Zarządzenie Nr 15 ws. ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2017 roku programu zdrowotnego pt." Program polityki zdrowotnej dot. szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Szczytniki na lata 2017-2019.pdf

Zarzadzenie Nr 14 ws. powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka kultury w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie Nr 13 ws. zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2017 rok.pdf

Zarządzenie Nr 12 ws. zalożeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki na rok szkolny 2017/2018.pdf

Zarządzenie Nr 11 ws. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku w gminie Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 10 ws. ustalenia terminów przeprowdzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki na rok szkolny 2017/2018.pdf

Zarządzenie Nr 9 ws. ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki na rok szkolny 2017/2018.pdf

Zarządzenie Nr 8  zmieniające zarządzenie ws. przedłużenia powierzenia  nauczycielowi zadań doradcy metodycznego.pdf

Zarządzenie Nr 7 ws. zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2017 rok.pdf

Zarządzenie nr 6 ws. powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.pdf

Zarządzenie Nr 5 ws udzielenia pelnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do podpisywania w imieniu Wójta Gminy Szczytniki dokumentów finansowych dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe, do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach ze środków Wojewody Wielkopolskiego.pdf 

Zarządzenie Nr 4 ws. ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf

Zarządzenie Nr. 3 ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017.pdf

Zarządzenie Nr 2 ws. ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2017 rok.pdf

Zarządzenie Nr 1 ws.podejmowania działań i prowadzenia postepowań w sprawach o wsparcie kobiet  w ciąży i rodzin  "Za życiem", oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnyc.pdf

 

Zarządzenia Wójta Gminy Szczytniki - 2016r.

ZARZĄDZENIA WÓJTA - 2016

Zarządzenie Nr 39 ws. udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.pdf

Zarządzenie Nr 37 zmieniające Zarządzenie Nr 20.1/2014 Wójta Gminy Szczytniki z dnia  30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodu służbowego, Zarządzenie Nr 28.1/2014 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z koparko-ładowarki Volvo BL 71B oraz Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z kosiarki Rider R 214 TC.pdf

Zarządzenie Nr 36 ws. ustalenia wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego należności cywilnoprawnych.pdf

Zarządzenie nr 31 ws. centralizacji zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 17 ws. podejmowania działan i prowadzenia postepowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania decyzji.pdf

Zarządzenie Nr 16 ws. upoważnienia do podejmowania działań, prowadzenia postępowań, wydawania decyzji.pdf

Zarządzenie Nr 15 ws. podejmowania działań i prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń rodzinnych.pdf

Zarządzenie nr 13 ws. harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.pdf

Zarządzenie nr 11 ws. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku w gminie Szczytniki.pdf
Zarządzenie nr 10 ws. powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.pdf

Zarządzenie Nr 9 ws. powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2016.pdf

Zarządzenie Nr 8 ws. harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki na rok szkolny 2016/2017.pdf

Zarządzenie Nr 4 ws. ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

Zarządzenie Nr 1 ws. założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytniki.pdf         

Zarządzenia Wójta Gminy Szczytniki - 2015r.

ZARZĄDZENIA WÓJTA - 2015

Zarządzenie Nr 47 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania srodków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży.pdf

Zarządzenie Nr 44 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Magdaleny Owczarek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
Zarządzenie Nr 43 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Urszuli Gibus ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Zarządzenie nr 38 ws. upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania niektórych spraw w imieniu Wójta.pdf

Zarządzenie nr 36 ws. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do prowadzenia postępowania w sprawach o Wielkopolską Kartę Rodziny.pdf
Zarządzenie nr 35 ws. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do prowadzenia postępowania w sprawach o Kartę Dużej Rodziny.pdf

Zarządzenie Nr 34 ws. 

Zarządzenie nr 33 ws. powołania komiji przetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 32 ws.
Zarządzenie Nr 31 ws.

Zarządzenie Nr 30 ws.

Zarządzenie Nr 29 ws.
Zarządzenie Nr 28 ws. 

Zarządzenie nr 27 ws. sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.pdf

Zarządzenie Nr 26 ws. ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.pdf
Zarządzenie Nr 25 ws.
Zarządzenie Nr 24 ws.
Zarządzenie Nr 23 ws. upoważnienia Zastępcy Wójta do podpisywania, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień  i zaświadczeń w imieniu Wójta oraz załatwiania spraw Gminy.pdf
Zarządzenie Nr 22 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Katarzyny Lewandowskiej  ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
Zarządzenie Nr 19 ws.
Zarządzenie Nr 18 ws.
Zarządzenie Nr 17 ws.
Zarządzenie Nr 16 ws. powołania Zastępcy Wójta Gminy Szczytniki.pdf
Zarządzenie Nr 15 ws.
Zarządzenie Nr 14 ws.
Zarządzenie Nr 13 ws. założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki na rok szkolny 2015/2016.pdf
Zarządzenie Nr 12 ws. ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach.pdf
Zarządzenie Nr 11 ws.
Zarządzenie Nr 10 ws. Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Szczytnikach.pdf
Zarządzenie Nr 9 ws.
Zarządzenie Nr 8 ws.

Zarządzenie nr 7 ws. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku w gminie Szczytniki.pdf
Zarządzenie nr 6 ws. powołania komisji konkursowej.pdf

Zarządzenie nr 5 ws. zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2015r.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 4 ws. Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.pdf
Zarządzenie Nr 3
ws. zmieniające zarządzenie w sprawie:  zatwierdzenia Planu rozwoju pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach na lata 2014-2015.pdf

Zarządzenie Nr 2 ws. ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf

Zarządzenie nr 1 ws. 

Zarządzenia Wójta Gminy Szczytniki 2011 rok

ZARZĄDZENIA WÓJTA - 2011

Zarządzenie Nr 72 ws. wprowadzenia wzoru pisma urzędowego.doc
Zarządzenie Nr 71 ws. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta.doc
Zarządzenie Nr 70 ws.
Zarządzenie Nr 69 ws. Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Szczytnikach.doc
Zarządzenie Nr 68 ws. wyznaczenia Pani Danuty Kupaj do pełnienia w zastępstwie obowiązków Kierownika GOPS.doc
Zarządzenie Nr 67 ws.
Zarządzenie Nr 66 ws.
Zarządzenie Nr 65 ws.
Zarządzenie Nr 64 ws.
Zarządzenie Nr 63 ws. rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach w 2012r.doc
Zarządzenie Nr 62 ws. zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu.doc
Zarządzenie Nr 61 ws.
Zarządzenie Nr 60 ws. planu zimowego utrzymania dróg gminnych.doc
Zarządzenie Nr 59 ws. powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.doc
Zarządzenie Nr 58 ws. określenia norm zużycia paliwa.doc
Zarządzenie Nr 57 ws.
Zarządzenie Nr 56 ws.
Zarządzenie Nr 55 ws.
Zarządzenie Nr 54 ws.
Zarządzenie Nr 53 ws.
Zarządzenie Nr 52 ws. upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do wydawania decyzji.doc
Zarządzenie Nr 51 ws.
Zarządzenie Nr 50 ws. powołania Zespołu Samooceny.doc
Zarządzenie Nr 49 ws. upoważnienia pracownika urzędu gminy do wydawania i podpisywania zaświadczeń w imieniu Wójta.doc
Zarządzenie Nr 48 ws. upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania niektórych spraw w imieniu Wójta.doc
Zarządzenie Nr 47 ws. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta.doc
Zarządzenie Nr 46 ws. przyjęcia Planu komunikacji na temat projektu samooceny.doc
Zarządzenie Nr 45 ws.
Zarządzenie Nr 44 ws. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora.doc
Zarządzenie Nr 43 ws. upoważnienia pracownika urzędu gminy do wydawania zaświadczeń w imieniu Wójta.doc
Zarządzenie Nr 42 ws. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta.doc
Zarządzenie Nr 41 ws. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta.doc
Zarządzenie Nr 40 ws. upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania pełnomocnictwa do głosowania.doc
Zarządzenie Nr 39 ws. upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania pełnomocnictwa dp głosowania oraz sporządzenia akt.doc
Zarządzenie Nr 38 ws. upoważnienia pracownika urzędu gminy do wydawania zaświadczeń, poświadczeń danych osobowych.doc
Zarządzenie Nr 37 ws.
Zarządzenie Nr 36 ws.
Zarządzenie Nr 35 ws. wyznaczenia Społecznego Zastępcy Dyrektora Przedszkola w Iwanowicach.doc
Zarządzenie Nr 34 ws. powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierajacej.doc
Zarządzenie Nr 33 ws.
Zarządzenie Nr 32 ws. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Stawie.doc
Zarządzenie Nr 31 ws. ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu.doc
Zarządzenie Nr 30 ws.
Zarządzenie Nr 29 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 dla Pani Anny Siewieja ubiegającej się o awans zawodowy na stopie.doc
Zarządzenie Nr 28 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 1 dla Pani Anety Rychlik ubiegającej się o awans zawodowy na stop.doc
Zarządzenie Nr 27 ws. zatwierdzenia Zasad Postępowania Egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awanszawod.doc
Zarządzenie Nr 26 ws.
Zarządzenie Nr 25 ws.
Zarządzenie Nr 24 ws. zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitor.doc
Zarządzenie Nr 23 ws. wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach.doc
Zarządzenie Nr 22 ws. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szczytnikach.doc
Zarządzenie Nr 21 ws.
Zarządzenie Nr 20 ws. powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.doc
Zarządzenie Nr 19 ws. zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Szczytniki.doc
Zarządzenie Nr 18 ws.
Zarządzenie Nr 17 ws. ustalenia bazowej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczytniki.pdf
Zarządzenie Nr 16 ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.doc
Zarządzenie Nr 15 ws. powołania Komisji w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony danych.doc
Zarządzenie Nr 14 ws.
Zarządzenie Nr 13 ws. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc
Zarządzenie Nr 12 ws. zmiany składu osobowego członków Gminnej Komisji ds. RPA.doc
Zarządzenie Nr 11 ws. założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli prowadzonych przez gminę Szczytniki.doc
Zarządzenie Nr 10 ws. ustalenia procedury przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Szczytniki.doc
Zarządzenie Nr 9 ws.
Zarządzenie Nr 8 ws. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta.doc
Zarządzenie Nr 7 ws. Regulaminu dofinansowania dokształacania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach.doc
Zarządzenie Nr 6 ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych w roku.pdf
Zarządzenie Nr 5 ws.
Zarządzenie Nr 4 ws. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta.doc
Zarządzenie Nr 3 ws. zmiany na stanowisku pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w Gminie Szczytniki.doc
Zarządzenie Nr 2 ws. odwołania Zastępcy Wójta Gminy Szczytniki i powołania Zastępcy Wójta Gminy Szczytniki.doc
Zarządzenie Nr 1 ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.doc

Zarządzenia Wójta Gminy Szczytniki 2014 rok

ZARZĄDZENIA WÓJTA - 2014

Zarządzenie Nr 23 ws.
Zarządzenie Nr 22
ws.
Zarządzenie Nr 20.1
ws.
Zarządzenie Nr 20
ws.
Zarządzenie Nr 19
ws.
Zarządzenie Nr 18
ws.
Zarządzenie Nr 17
ws.
Zarządzenie Nr 16
ws.
Zarządzenie Nr 15 ws. zatwierdzenia planów doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014.doc
Zarządzenie Nr 14 ws.
Zarządzenie Nr 13 ws. ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 3 maja 2014r.doc
Zarządzenie Nr 12 ws.
Zarządzenie Nr 11 ws. założeń do arkuszy org.pracy zesp. szkół na r. szk. 2014-2015.doc
Zarządzenie Nr 10 ws.
Zarządzenie Nr 9 ws. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Star 26P, stanowiącego własność Gminy Szczytniki.doc
Zarządzenie Nr 8 ws. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014.pdf
Zarządzenie Nr 7 ws. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2014 roku.doc
Zarządzenie Nr 6 ws.
Zarządzenie nr 5 ws. zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Marchwacz.pdf
Zarządzenie Nr 4 ws. powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.doc
Zarządzenie Nr 3 ws. zmian w budżecie Gminy Szczytniki na rok 2014.doc
Zarządzenie nr 2 ws wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc
Zarządzenie Nr 1 ws.powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2014.pdf

Zarządzenia Wójta Gminy Szczytniki 2013 rok

ZARZĄDZENIA WÓJTA - 2013
 
Zarządzenie Nr 67 ws.
Zarządzenie Nr 65 ws.
Zarządzenie Nr 64 ws. 
Zarządzenie Nr 63 ws.
Zarządzenie Nr 61 ws.
Zarządzenie Nr 59 ws.
Zarządzenie Nr 58 ws.
Zarządzenie Nr 57 ws. 
Zarządzenie Nr 56 ws.
Zarządzenie Nr 55 ws.
Zarządzenie Nr 54 ws.
Zarządzenie Nr 51 ws.
Zarządzenie Nr 50 ws.
Zarządzenie Nr 48 ws.
Zarządzenie Nr 46 ws.
Zarządzenie Nr 45 ws.
Zarządzenie Nr 44 ws.
Zarządzenie Nr 42 ws.
Zarządzenie Nr 40 ws.
Zarządzenie Nr 39 ws.
Zarządzenie Nr 38 ws. powołania KE Nr 8 dla Pani A.Pogorzelec ubiegającej się o awans zawod. na stpoień n-la mianowanego
Zarządzenie Nr 37 ws. powołania KE Nr 7 dla Pani K. Kisiurskiej ubiegającej si ę o awans zawod. na stopień n-la mianowanego
Zarządzenie Nr 36 ws. powołania KE Nr 6 dla Pani N. Grabowskiej ubiegającej si ę o awans zawod. na stopień n-la mianowanego
Zarządzenie Nr 35 ws. powołania KE Nr 5 dla Pani M. Łysek ubiegającej si ę o awans zawod. na stopień n-la mianowanego
Zarządzenie Nr 34 ws. powołania KE Nr 4 dla Pani A.Dymarczyk ubiegającej si ę o awans zawod. na stopień n-la mianowanego
Zarządzenie Nr 33 ws. powołania KE Nr 3 dla Pana B.Olendra  ubiegającego si ę o awans zawod. na stopień n-la mianowanego
Zarządzenie Nr 32 ws. powołania KE Nr 2 dla Pani M.Michalak ubiegającej si ę o awans zawod. na stopień n-la mianowanego
Zarządzenie Nr 31 ws. powołania KE Nr 1 dla Pani E.Biesiada ubiegającej si ę o awans zawod. na stopień n-la mianowanego
Zarządzenie Nr 30 ws. zatwierdzenia Zasad postępow. egzamin. dla n-lii ubieg. się o awans zawod. na stopień n-la mianowanego
Zarządzenie Nr 27 ws.
Zarządzenie Nr 26 ws.
Zarządzenie Nr 25 ws.
Zarządzenie Nr 20 ws.
Zarządzenie Nr 19 ws.
Zarządzenie Nr 2 ws.

Zarządzenia Wójta Gminy Szczytniki 2012r.

ZARZĄDZENIA WÓJTA - 2012
Zarządzenie Nr 82 ws.
Zarządzenie Nr 80 ws.
Zarządzenie Nr 79 ws.
Zarządzenie Nr 78 ws.
Zarządzenie Nr 77 ws.
Zarządzenie Nr 72 ws. przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach zadania pod nazwą -dodatki mieszkaniowe.doc
Zarządzenie Nr 71 ws.
Zarządzenie Nr 70 ws. 
Zarządzenie Nr 68 ws. 
Zarządzenie Nr 67 ws.
Zarządzenie Nr 66 ws. 
Zarządzenie Nr 65 ws.
Zarządzenie Nr 64 ws. 
Zarządzenie Nr 62 ws. powołania zespołu badającego przyczyny i okoliczności powstania wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy.doc
Zarządzenie Nr 60 ws.
Zarządzenie Nr 56 ws.
Zarządzenie Nr 55 ws. 
Zarządzenie Nr 54 ws. 
Zarządzenie Nr 46 ws.
Zarządzenie Nr 45 ws. powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.doc
Zarządzenie Nr 44 ws. zatwierdzenia Zasad Postępoiwania Egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.doc
Zarządzenie Nr 43 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 7 dla Pani Agnieszki Krajewskiej ubiegającej się o awans zawodowy.doc
Zarządzenie Nr 42 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 dla Pani Patrycji Juszczak ubiegającej się o awans zawodowy.doc
Zarządzenie Nr 41 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 dla Pani Patrycji Juszczak ubiegającej się o awans zawodowy.doc
Zarządzenie Nr 40 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 4 dla Pani Wioletty Michalskiej ubiegającej się o awans.doc
Zarządzenie Nr 39 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 3 dla Pani Marzeny Królikowskiej ubiegającej się o awans.doc
Zarządzenie Nr 38 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 dla Pana Krzysztofa Pietrzykowskiego ubiegającego się o awans.doc
Zarządzenie Nr 37 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 1 dla Pani Emilii Wietrzyk ubiegającej się o awans zawodowy.doc
Zarządzenie Nr 36 ws.
Zarządzenie Nr 35 ws.
Zarządzenie Nr 34 ws. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Stawie.doc
Zarządzenie Nr 33 ws. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól w Iwanowicach.doc
Zarządzenie Nr 32 ws. powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.doc
Zarządzenie Nr 31 ws.
Zarządzenie Nr 30 ws.
Zarządzenie Nr 29  ws. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaswiadczeń w imieniu Wójta.doc
Zarządzenie Nr 28 ws. odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Pośredniku.doc
Zarządzenie Nr 27 ws. odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola w Stawie.doc
Zarządzenie Nr 26 ws. odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola w Iwanowicach.doc
Zarządzenie Nr 25 ws. odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich.doc
Zarządzenie Nr 24 ws. odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks.Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach.doc
Zarządzenie Nr 23 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Pani Danuty Kupaj  do pełnienia zastępstwa.doc
Zarządzenie Nr 22 ws.
Zarządzenie Nr 21 ws. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.doc
Zarządzenie Nr 20 ws.powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata.doc
Zarządzenie Nr 19 ws. wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.doc
Zarządzenie Nr 10 ws. 
Zarządzenie Nr 5 ws.
Zarządzenie Nr 4 ws.
Zarządzenie Nr 1 ws.