Podstawy prawne działania, kompetencje

Podstawy prawne działania Wójta

Zadania i kompetencje Wójta

określone są przede wszystkim w Ustawie o samorządzie gminnym, a także w innych ustawach szczególnych i aktach wykonawczych.

 

Najważniejsze z nich to:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz  reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. Kierowanie pracą Urzędu;
 3. Wydawanie zarządzeń;
 4. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu  administracji publicznej;
 5. Udzielanie pełnomocnictw  w sprawach należących  do jego wyłącznej kompetencji;
 6. Przygotowywanie  projektów uchwał Rady Gminy;
 7. Określanie sposobu  wykonywania uchwał Rady Gminy;
 8. Gospodarowanie mieniem komunalnym;
 9. Wykonywanie budżetu  oraz nadzorowanie jego  realizacji;
 10. Zatrudnianie i zwalnianie  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 11. Niezwłoczne ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdanie z jej wykonania  w trybie przewidzianym  dla przepisów prawa miejscowego;
 12. Przesyłanie  uchwał Rady, stosownie do kompetencji, Wojewodzie lub Regionalnej  Izbie Obrachunkowej;
 13. Składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy  w zakresie zarządu mieniem, a jeżeli czynność prawna  może spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego  to do skuteczności takiego oświadczenia woli potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego  upoważnionej;
 14. Wykonywanie  uprawnień zwierzchnika  służbowego  i kierownika zakładu  w rozumieniu Kodeksu Pracy  w stosunku do pracowników urzędu  i kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
 15. Nadzorowanie  wykorzystania mienia komunalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie;
 16. Organizowanie wykonania uchwał Rady oraz składanie sprawozdań  w tym zakresie;
 17. Wykonywanie zadań wynikających  z ustawy o samorządzie gminnym  oraz innych ustaw określających  jego uprawnienia;
 18. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej;
 19. Przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków;
 20. Kierowanie w czasie stanu klęsk żywiołowych  działaniami w celu  zapobieżenia  skutkom klęski lub ich usunięcia  oraz ogłaszanie i  odwoływanie  pogotowia i alarmu  przeciwpowodziowego;
 21. Współdziałanie z Wojewodą  przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji  rządowej w ramach podpisanych  porozumień;
 22. Uczestniczenie w pracach  związków i porozumień  komunalnych, i ile Rada nie wyznaczy innego przedstawiciela;
 23. Sprawowanie  bezpośredniego nadzoru nad  działalnością: Zastępcy, Skarbnika, Radcy Prawnego, Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnych Jednostek Organizacyjnych;
 24. Wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych do kompetencji Wójta w przepisach szczególnych.