Uchwały Rady Gminy

Uchwała N r XLII / 227/ 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

Uchwała N r XLII / 226/ 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany WPF

Uchwała N r XLII / 225 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2021 rok

Uchwała N r XLII / 224 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629P na odcinku Iwanowice – Szczytniki”

Uchwała N r XLII / 223 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Krowica Zawodnia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

Uchwała N r XLII / 222 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szczytniki na lata 2022 - 2025

Uchwała N r XLII / 221 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz”

Uchwała N r XLII / 220 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki”

Uchwała N r XLI  219 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany WPF

Uchwała N r XLI / 218 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budzetowych

Uchwała N r XII / 217 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała N r XII / 216 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych

Uchwała N r XII / 215 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczytniki

Uchwała N r XII / 214 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Stanowisko nr 2/2021 Rady Gminy Szczytnikizajęte na sesji w dniu 16 grudnia 2021 roku  w sprawie bezpieczeństwa i obrony granic naszego kraju,

UCHWAŁA NR XL / 213 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA NR XL / 212 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmian budzetowych

.UCHWAŁA NR XL / 211 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki.

UCHWAŁA NR XL / 210 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

UCHWAŁA NR XL / 209 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2022 rok

UCHWAŁA NR XL / 208 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok na obszarze Gminy Szczytniki.

Uchwała nr XXXIX/207/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2021 – 2026

UCHWAŁA NR XXXIX / 206 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 14 października 2021 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIX / 205 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 14 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki.

UCHWAŁA NR XXXIX / 204 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków na terenie Gminy Szczytniki

 UCHWAŁA NR XXXVIII / 203 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września 2021 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej

UCHWAŁA NR XXXVIII / 202 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września  2021 r. w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA NR XXXVIII / 201 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA NR XXXVIII / 200 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku.

UCHWAŁA NR XXXVIII / 199 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września 2021 r w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytniki na rok szkolny 2021/2022.

UCHWAŁA NR XXXVII / 198 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca  2021 r. w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA NR XXXVII / 197 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA NR XXXVII / 196 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r - w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki.

UCHWAŁA NR XXXVII / 195 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczytniki

UCHWAŁA NR XXXVII / 194 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r w sprawie zmiany Uchwały Nr X/59/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

STANOWISKI w sprawie  inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym

UCHWAŁA NR XXXVII / 193 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki

UCHWAŁA NR XXXVII / 192 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2020 rok

UCHWAŁA NR XXXVII / 191 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r w sprawie wotum zaufania

 UCHWAŁA NR XXXVI / 190 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca  2021 r. w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA NR XXXVI / 189 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca  2021 r. w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA NR XXXVI / 188 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca 2021q r.. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXXVI / 187 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca  2021 r.. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2020 rok

UCHWAŁA NR XXXVI / 186 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca  2021 r.. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami użytkowymi wraz z przynależnym gruntem na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXVI / 185/ 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 maja  2021 r.. w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA NR XXXV / 184 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA NR XXXV / 183 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 maja  2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

UCHWAŁA NR XXXV / 182/ 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 maja  2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie odrębnej nieruchomości lokalowej – lokal socjalny dla pracowników gospodarczych, wraz z przynależnym gruntem na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIV / 181 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

UCHWAŁA NR XXXIV / 180 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

UCHWAŁA NR XXXIV / 179 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA NR XXXIV / 178 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA NR XXXIV / 177 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Filialnej w Sobiesękach Drugich w Przedszkole w Sobiesękach Drugich

UCHWAŁA NR XXXIV / 176 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2021 roku

UCHWAŁA NR XXXIV / 175 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXII//165/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia  28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Szczytniki.

UCHWAŁA Nr XXXIV / 174 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Szczytniki na lata 2021 -2030

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV / 174 / 2021

UCHWAŁA NR XXXIII / 173 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIII / 172 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczytniki

UCHWAŁA NR XXXIII / 171 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego, dla którego Gmina Szczytniki jest organem prowadzącym oraz nadania statutu

UCHWAŁA NR XXXIII / 170 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XXXIII / 169 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024

UCHWAŁA NR XXXIII / 168 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

UCHWAŁA NR XXXIII / 167 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczytniki na lata 2021 - 2025

UCHWAŁA NR XXXIII / 166 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji rady gminy na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXII / 165 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r.w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki.

  UCHWAŁA NR XXXII / 164 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r.w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zrzeczenia się odszkodowania,

UCHWAŁA NR XXXII / 163 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXII / 162 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXII / 161 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r.  w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2021-2026

UCHWAŁA NR XXXI / 160 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budzetowego 2020

UCHWAŁA NR XXXI / 159 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany WPF

UCHWAŁA NR XXXI / 158 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXX / 157 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXX / 156 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały NR L/285/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczytniki

UCHWAŁA NR XXX /155 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XXX / 154 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

UCHWAŁA NR XXX / 153 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania projektu „Strategii rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2021-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

UCHWAŁA NR XXX / 152 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej"

UCHWAŁA NR XXVIII / 151 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 ,listopada  2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXVIII / 150 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 ,listopada  2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVIII / 149 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 ,listopada  2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVIII / 148 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 ,listopada  2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok na obszarze Gminy Szczytniki.

UCHWAŁA NR XXVIII / 147 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 ,listopada  2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XXVIII / 146 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 ,listopada  2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytniki

 UCHWAŁA NR XXVIII / 145 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 ,listopada  2020 r. w sprawie : sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, ustalenia operatora Punktu Selektywnej Zbiórki, sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Szczytniki, oraz określenie szczegółowego sposobu obliczania należnej Operatorowi Rekompensaty (mechanizm Rekompensaty) wraz ze wskaźnikiem służącym do obliczania, kontrolowania i przeglądu Rekompensaty oraz reguły dotyczące unikania i zwrotu nadwyżek Rekompensaty

 UCHWAŁA NR XXVIII / 144 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 października  2020 r. w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA NR XXVIII / 143 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 października  2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXVII / 142 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok

Stanowisko Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXVI / 141 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXV / 140 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 2 września 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2020 -2025

UCHWAŁA NR XXV / 139 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok

 UCHWAŁA NR XXV / 138 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 2 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na dofinansowanie inwestycji pn. , ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec -
Oszczeklin".

UCHWAŁA NR XXIV / 137 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 sierpnia  2020 r. w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA NR XXIV / 136 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 sierpnia  2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok

UCHWAŁA  NR XXIV / 135 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 sierpnia  2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytniki na rokszkolny 2020/2021.

UCHWAŁA NR XXIII / 134 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXIII / 133 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu biurowego z pomieszczeniami użytkowymi wraz przynależnym gruntem na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIII / 132 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Szczytniki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawi

UCHWAŁA NR XXIII / 131 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczytniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

UCHWAŁA NR XXIII / 130 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Szczytniki za 2019 rokUCHWAŁA NR XXIII / 129 / 2020
RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczytniki wotum zaufania

Uchwała Nr XXII / 128 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budzetowych

Uchwała Nr XXI / 127 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego w 2020 roku

Uchwała Nr XXI / 126 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany WPF

Uchwała Nr XXI / 125 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budzetowych

Uchwała Nr XXI / 124 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytniki na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. w Gdańsku

Uchwała Nr XXI / 123 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Osrodka Kultury  w Szczytnikach za 2019 rok

Uchwała Nr XXI / 122 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2019 rok

UCHWAŁA Nr XX / 121 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA Nr XX / 120 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetowych

UCHWAŁA Nr XX / 119 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na dofinansowanie  zadania  ,,Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629P w m. Szczytniki oraz nr 4623P na odcinku Popów – Takomyśle”.

UCHWAŁA Nr XX / 118 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Szczytniki umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

UCHWAŁA Nr XIX / 117 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA Nr XIX / 116 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetowych

UCHWAŁA Nr XIX / 115 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn.  „Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629P na odcinku Iwanowice – Szczytniki” .

UCHWAŁA Nr XIX / 114 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA Nr XIX / 113/ 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX / 112 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego, dla którego Gmina Szczytniki jest organem prowadzącym oraz nadania statutu.

 UCHWAŁA Nr XVII / 111 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 lutego 2020  r.  w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA Nr XVII / 110 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 lutego 2020  r.  w sprawie odzoelenia odpowiedzi na skargę do Wojewó9dzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

 UCHWAŁA Nr XVII / 109 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 srtycznia 2020  r.  w sprawie uchwały budzetowej Gminy Szczytniki na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XVII / 108 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 srtycznia 2020  r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2020 - 2024

UCHWAŁA Nr XVII / 107 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 srtycznia 2020  r.  w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 3 lat

UCHWAŁA Nr XVII / 106 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 srtycznia 2020  r.  w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Szczytniki prawa  własności gruntu od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA Nr XVII / 105 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 srtycznia 2020  r.  w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości

UCHWAŁA Nr XVII / 104 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 srtycznia 2020  r.  w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczytniki

UCHWAŁA Nr XVII / 103 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 srtycznia 2020  r.  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XVI / 102 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie wydatków, które nie wygasaja z upływem 2019 roku

UCHWAŁA Nr XVI / 101 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA Nr XVI / 100 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA Nr XV / 99 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 grudnia 2019 r.  w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA Nr XV / 98 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 grudnia 2019 r.  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytniki na rok szkolny 2019/2020.

UCHWAŁA NR XV / 97 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 grudnia 2019 r.  w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki.

UCHWAŁA NR  XV / 96 / 2019 Rady Gminy Szczytnik - zał.

UCHWAŁA NR  XV / 96 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, ochroną i utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Szczytniki

UCHWAŁA  Nr XV / 95 / 2019 RADY GMINY  SZCZYTNIK Izał nr 2

UCHWAŁA  Nr XV / 95 / 2019 RADY GMINY  SZCZYTNIK Izał nr 1

UCHWAŁA  Nr XV / 95 / 2019 RADY GMINY  SZCZYTNIKI z dnia 19 grudnia 2019 roku  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok  2020

Uchwała Nr XV / 94 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 grudnia  2019 roku  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości.

UCHWAŁA NR XV / 93 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 grudnia 2019 roku  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XV / 92 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 grudnia 2019 roku   w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz”.

Uchwała Nr XV / 91 / 2019 Rady Gminy Szczytniki  z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Szczytniki

UCHWAŁA  Nr XV / 90 / 2019  RADY   GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 grudnia 2019 roku   w sprawie:  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości

UCHWAŁA NR XIV / 89 / 2019  RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 listopadsa 2019 roku w sprawie zmian budżetowych

UCHWAŁA Nr XIV / 88 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytniki na rok szkolny 2019/2020.

UCHWAŁA NR  XIV / 87 / 2019  RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 listopada  2019 r.  w sprawie uchwalenia statutów sołectw

UCHWAŁA Nr XIV / 86  / 2019  Rady Gminy Szczytnikiz dnia  28 listopada 2019 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków  transportowych na 2020 rok

Uchwała Nr  XIV / 85 / 2019 - Rozstrzygniecie RIO

Uchwała Nr  XIV / 85 / 2019  Rady Gminy Szczytniki z dnia 28  listopada 2019 roku  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2020 rok

Uchwała Nr  XIV  / 84 / 2019  Rady Gminy Szczytniki z dnia  28 listopada  2019 roku  sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok na obszarze Gminy Szczytniki.

UCHWAŁA Nr XII / 83 / 2019  Rady Gminy Szczytniki z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA NR  XIII / 82 / 2019  Rady Gminy Szczytniki z dnia  7 listopada 2019 roku   w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania do organu regulacyjnego

UCHWAŁA Nr XII / 80 / 2019 Rady Gminy Szczytniki dnia  17 października 2019 roku w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA Nr  XII / 79 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia  17 października 2019 roku   w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjów wchodzących w skład zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

UCHWAŁA   NR   XII / 78 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKIz dnia  17 października 2019 rokuw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Górki (obrębwanowice) w drodze przetargu nieograniczonego

UCHWAŁA  NR  XII / 77 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKIz dnia  17 października 2019 rokuw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Górki (obrębIwanowice) w drodze przetargu ograniczonego

UCHWAŁA NR  XII / 76 / /2019 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia  17 października 2019 roku  w  sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia między Gminą Szczytniki w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego a Powiatem Kaliskim

Uchwała Nr  XII / 75 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 października 2019 roku    w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu

Uchwała Nr  XII / 74 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 października 2019 roku   w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr XI /73 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany WPF

Uchwała Nr XI /72 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmian budzetowych

Uchwała Nr XI /71 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 12 września 2019 roku  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku.

Uchwała Nr XI /70 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 12 września 2019 roku  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zrzeczenia się odszkodowania

Uchwała Nr XI /69 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uznania „Powiatowego Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest”

Uchwała Nr XI /69 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 12 września 2019 roku w sprawie  uznania „Powiatowego Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest” -  - załacznik

Uchwała Nr  XI /68 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 12 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat

Uchwała Nr XI /67 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 12 września 2019 roku w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokale mieszkalne

Uchwała Nr XI /66 / 2019  RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 12 września 2019 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich obliczania i wypłacania


Uchwała Nr X / 65 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 31 lipca 2019 roku  w sprawie:zmian budzetowych

Uchwała Nr X / 64 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 31 lipca 2019 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części działki położonej w Tymieńcu (obr..geod. Tymieniec)

UCHWAŁA Nr X / 63 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 31 lipca 2019 roku   w sprawie:  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości

UCHWAŁA  Nr   X / 62 / 2019  RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 31 lipca 2019 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Szczytniki prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA  Nr  X / 61 / 2019 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 31 lipca 2019 roku   w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Szczytniki prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr  X / 60 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2019 roku  w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji  o kandydatach na ławników.

UCHWAŁA  Nr X . 59 / /2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Uchwała Nr X / 58 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca   2019 roku   w sprawie wydania aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach.

UCHWAŁA Nr X / 57 / 2019 RADY GMINY  SZCZYTNIKI z dnia 31 lipca 2019 roku   w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Uchwała  Nr X / 56 // 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca   2019 roku   w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr X / 55 / 2019   Rady Gminy Szczytniki    z dnia 31 lipca 2019 roku    w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/24/11Rady Gminy Szczytniki z dnia   1 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jej funkconowania.

Uchwała Nr  IX / 54/ 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca  2019 roku   w sprawie zmiany WPF

Uchwała Nr  IX / 53 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca  2019 roku   w sprawie:zmian w budzecie Gminy na 2019 rok

Uchwała Nr  IX / 52 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca  2019 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Szczyttniki w Zgromadzeniu Związku Komunalnego "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Uchwała Nr  IX / 51 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca  2019 roku w sprawie powołania zespołu do prz4edstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

Uchwała Nr  IX / 50 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca  2019 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od włascicieli zamieszkałych nieruchomości

Uchwała Nr  IX / 49 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca  2019 rokuw sprawie uchwałenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczytniki na lata 2019 - 2021

Uchwała Nr  IX / 48/ 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca  2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budzetu za 2018 rok

Uchwała Nr  IX / 47 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca  2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoGminy wraz ze sprawozdaniem wykonania budzetu Gminy Szczytniki za 2018 rok

Uchwała Nr  IX / 46/ 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca  2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  w Szczytnikach

Uchwała Nr  IX / 45 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca  2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach

Uchwała Nr  IX / 44/ 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca  2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczytniki wotum zaufania

Uchwała Nr  VIII / 43 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 maja 2019 roku   w sprawie zmiany WPF

Uchwała Nr  VIII / 42 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 maja 2019 roku   w sprawie:zmian w budzecie Gminy na 2019 rok

Uchwała Nr  VIII / 41 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 maja 2019 roku   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania  ,,Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 4617P na odcinku Szczytniki – Cieszyków,,

Uchwała Nr VIII / 40 / /2019  Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 maja 2019 roku   w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania  ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek - Cieszyków,,

Uchwała Nr VII / 39 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetowych

Uchwała Nr VII / 38 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia z dnia 9 maja 2019 roku  w sprawie : zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytniki na lata 2014-2020.

Uchwała Nr VII / 37 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 9 maja 2019 roku ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Stanowisk o Rady Gminy Szczytniki z dnia 9 maja 2019 w sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT i gender

Uchwała Nr VI / 36 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr VI / 35/ 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji: Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Szczytniki poprzez przebudowę, nadbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Stawie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej”.

Uchwała Nr VI / 34 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji: ,,Rewitalizacja centrum miejscowości Staw wraz z oświetleniem”

Uchwała Nr VI / 33 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany WPF

Uchwała Nr VI / 32 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Szczytniki na 2019 rok

Uchwała Nr VI / 31 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2019 roku

Uchwała Nr VI / 30 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr V / 29 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia  21 lutego  2019 r. w sprawie

Uchwała Nr V / 28 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia  21 lutego  2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr V / 27 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia  21 lutego  2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok  2019

Uchwała Nr V / 27 / 2019 zał. nr 1

Uchwała Nr V / 27 / 2019 zał. nr 2

Uchwała Nr V / 26 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia  21 lutego  2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw

Uchwała Nr V / 25 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia  21 lutego  2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr V / 24 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia  21 lutego  2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała    Nr V / 23 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia  21 lutego  2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Uchwała    Nr  IV /22  /2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia  31 stycznia  2019 r.  w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług  Wspólnych  Gminy Szczytniki

Uchwała Nr IV / 21 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budzetowej na 2019 rok

Uchwała Nr IV / 20 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia WPF 

 U C H W A Ł A     Nr IV/ 19 / 2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 stycznia 2019 roku w  sprawie uchwalenia planów pracy komisji rady gminy na 2019 rok

Uchwała   Nr  IV /18  /2019 Rady Gminy Szczytnikiz dnia  31  stycznia  2019  r. w sprawie zmiany w składzie  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 Uchwała Nr III / 17 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków, ktore nie wygasają z upływem roku budzetowego 2018

Uchwała Nr III / 16 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany WPF

Uchwała Nr III / 15 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budzetowych

Uchwała Nr III / 14 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2018 roku zmianiajaca uchwałe w sprawie powołania Komisnji Rewizyjnej

Uchwała Nr II / 13 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia 2018 roku   w sprawie zmian budzetowych

Uchwała Nr II / 12 / /2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia 2018 roku   w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania  ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4623 P na odcinku Popów - Takomyśle,,

Uchwała Nr II / 11 / 2018   Rady Gminy Szczytniki  z dnia 20 grudnia 2018 roku   w sprawie:    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek   w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Uchwała Nr II / 10 / 2018    Rady Gminy Szczytniki  z dnia 20 grudnia  2018 roku  w sprawie :   ustalenia kwoty kryterium dochodowego do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Uchwała Nr II / 9 / 2018   Rady  Gminy Szczytniki  z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie :   ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Gminny program dożywiania" na lata 2019-2023.

Uchwała Nr  II /  8  / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia  2018 roku  w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Szczytniki  w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Uchwała  Nr II /  7  / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia  2018  r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

Uchwała   Nr II / 6  /2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia  grudnia 20 grudnia  2018 r.   w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy

Uchwała   Nr  II / 5 / 201 8Rady Gminy Szczytnikiz dnia  grudnia 20 grudnia  2018  r.w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała   Nr  II / 4  /2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia  grudnia 20 grudnia  2018  r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

U C H W A Ł A   Nr II / 3 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie:  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczytniki.

Uchwała Nr I / 2 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała Nr I / 1 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu o zwołaniu I Sesji Rady Gminy Szczytniki