Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr 273/2014 ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat

Uchwała nr 273.pdf

Uchwała nr 272/2014 ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Szczytniki porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsi

Uchwała nr 272.pdf

Załącznik.pdf

Uchwała nr 271/2014 ws. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szczytniki

Uchwała nr 271.pdf

Uchwała nr 270/2014 ws. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach zespołów

Uchwała nr 270.pdf

Uchwała nr 269/2014 ws. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała nr 269.pdf

Uchwała nr 268/2014 ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku.

Uchwała nr 268.pdf

Uchwała nr 265/2014 ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała nr 265.pdf

Uchwała nr 263/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wydania aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach

Uchwała nr 263.pdf

Uchwała nr 262/2014 ws. przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytniki na lata 2014-2020.

Uchwała nr 262.pdf

Załącznik.pdf

Uchwała nr 261/2014 ws. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2014-2020.

Uchwała nr 261.pdf

Załącznik.pdf

Uchwała nr 258/2014 ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu

Uchwała nr 258.pdf

Uchwała nr 257/2014 ws. przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie chodnika”

Uchwała nr 257.pdf

Uchwała nr 254/2014 ws. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała nr 254.pdf

Uchwała nr 253/2014 ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2013 rok

Uchwała nr 253.pdf

Uchwała nr 252/2014 ws. Uchwała nr 251/2014 ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2013 rok

Uchwała nr 252.pdf

Uchwała nr 251/2014 ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za 2013 rok

Uchwała nr 251.pdf

Uchwała nr 250/2014 ws. przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadań publicznych pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 4621P Marchwacz – Staw w zakresie chodnika”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4

Uchwała nr 250.pdf

Uchwała nr 249/2014 ws. wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Dolina Prosny” i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Szczytniki

Uchwała nr 249.pdf

Uchwała nr 247/2013 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Antoninie

Uchwała nr 247.pdf

Uchwała nr 245/2014 ws. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Marcjanów”

Uchwała nr 245.pdf

Załącznik.pdf

Uchwała nr 244/2014 ws. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Marchwacz”

Uchwała nr 244.pdf

Załącznik.pdf

Uchwała nr 243/2014 ws. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Główczyn”

Uchwała nr 243.pdf

Załącznik.pdf

Uchwała nr 240/2014 ws. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zrycz

Uchwała nr 240.pdf

Uchwała nr 239/2014 ws. ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2016

Uchwała nr 239.pdf

Uchwała nr 238/2014 ws. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2014

Uchwała nr 238.pdf

Uchwała nr 237/2014 ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2014 roku

Uchwała nr 237.pdf

Uchwała nr 236/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szczytniki oraz określenia granic ich obwodów.

Uchwała nr 236.pdf

Uchwała nr 234/2014 ws. uchwalenia planów pracy komisji rady gminy na 2014 rok

Uchwała nr 234.pdf

Uchwała nr 233/2014 ws. wydzierżawienia nieruchomości położonej w msc. Szczytniki

Uchwała nr 233.pdf

Uchwała nr 232/2014 ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny,

Uchwała nr 232.pdf

Uchwała nr 231/2014 ws. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim pro

Uchwała nr 231.pdf

Uchwała nr 230/2014 ws. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywnośc

Uchwała nr 230.pdf

Uchwała nr 229/2014 ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała nr 229.pdf

Załacznik.pdf

Uchwała nr 227/2014 ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2014 -2023

Uchwała nr 227.pdf

Objaśnienia.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf

Uchwała nr 226/2014 ws.uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała nr 226.pdf

Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdf

Załącznik nr 3a.pdf
Załącznik nr 4.pdf

Załącznik nr 5.pdf
Załącznik nr 6.pdf

Załacznik nr 7.pdf

Załacznik nr 8.pdf

Uchwała nr 225/2013 ws. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele

Uchwała nr 225.pdf

Załacznik nr1.pdf

Załacznik nr 2.doc

Uchwała nr 224/2013 ws. nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Marchwaczu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Marchwaczu Gminy Szczytniki.

Uchwała nr 224.pdf

Uchwała nr 220/2013 ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczytniki.

Uchwała nr 220.pdf

Uchwała nr 219/2013 ws. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej w miejscowości Szczytniki”.

Uchwała nr 219.pdf

Załącznik.pdf

Uchwała nr 218/2013 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki”.

Uchwała nr 218.pdf

Załącznik.pdf

Uchwała nr 217/2013 ws. oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 217.pdf

Uchwała nr 214/2013 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Stawie

Uchwała nr 214.pdf

Uchwała nr 213/2013 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Radliczycach

Uchwała nr 213.pdf

Uchwała nr 212/2013 ws. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr 212.pdf

Uchwała nr 211/2013 ws. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Uchwała nr 211.pdf

Uchwała nr 210/2013 ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2014 rok

Uchwała nr 210.pdf

Uchwała nr 209/2013 ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Szczytniki.

Uchwała nr 209.pdf

Uchwała nr 207/2013 ws. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stan

Uchwała nr 207.pdf

Uchwała nr 203/2013 ws. nadania nazwy ulicy w miejscowości Iwanowice

Uchwała nr 203.pdf

Uchwała 202/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli

Uchwała 202.pdf

Uchwała nr 198/2013 ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczytnikach z siedzibą Gminnego Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach,

Uchwała 198.pdf

Uchwała Nr 197/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 czerwca 2013 r. ws. przystąpienia przez Gminę Szczytniki do Partnerstwa w celu współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu składane

Uchwała Nr 197.pdf

Uchwała Nr 192/2013 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2013r. Szczytniki ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Szczytnikach za 2012r

Uchwała nr 192.pdf

Uchwała Nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu teryto

Uchwała Nr 188

U C H W A Ł A Nr XXXII/187/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczytniki.

Uchwała Nr 187

UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 mają 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowad

Uchwała Nr 186

U C H W A Ł A Nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki

Uchwała Nr 185

Uchwała Nr XXXII/180.2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radliczyce”

Uchwała Nr 180

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/179/2013Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr 179

chwała Nr XXXII/178/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 mają 2013 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Marchwacz do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Uchwała Nr 179

Uchwała Nr XXXII/177/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 mają 2013 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4621P w miejscowoś

Uchwała Nr 177

UCHWAŁA Nr XXXII / 176 / 2013 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-nego w Poznaniu

Uchwała Nr 176

UCHWAŁA Nr XXXI/175/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczytniki na lata 2013 -2015.

Uchwała Nr 175

Uchwała Nr XXXI / 174 / 2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki

Uchwała Nr 174.pdf

UCHWAŁA NR XXXI / 173 / 2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmin

Uchwała Nr 173.pdf

Uchwała Nr XXXI / 172 / 2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Szczytniki w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czyst

Uchwała Nr 172.pdf

UCHWAŁA NR XXXI / 171 / 2013 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipce (obr. geod . Kościany)

Uchwała Nr 171.pdf

UCHWAŁA NR XXXI / 170 / 2013 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Borku

Uchwała Nr 170.pdf

UCHWAŁA Nr XXXI / 169 / 2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczytniki na lata 2013 - 201

Uchwała Nr 169.pdf

Załaczni do uchwały.pdf

U C H W A Ł A Nr XXXI / 164 / 2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2013 rok

Uchwała nr 164.pdf

Uchwała Nr 162 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2013 r.

Uchwała Nr 161 Rady gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

C H W A Ł A Nr XXX /163 /2013 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 stycznia 2013 r.w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemówalkoholowych i gminnego programu prz

UCHWAŁA Nr XXIX / 160 / 2013 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 21 stycznia 2013 r.w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

UCHWAŁA Nr XXIX / 159 / 2013 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 21 stycznia 2013 r.w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

UCHWAŁA Nr XXIX / 158 / 2013 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 21 stycznia 2013 r.w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

UCHWAŁA Nr XXVII / 154 / 2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 grudnia 2012 r.w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Szczytnikach.

Uchwała NrXXVII / 152 / /2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 grudnia 2012 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właściciel

Uchwała Nr XXVII / 151 / /2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 grudnia 2012w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII / 150 / /2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 grudnia 2012w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik o określ

Uchwała Nr XXVII / 149 / /2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 grudnia 2012 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi oraz terminu i miejsca składa

Uchwała NR XXVII / 148 //2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 grudnia 2012w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki

 

UCHWAŁA XXI / 147 / 2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Szczytniki

Uchwała Nr XXI / 146 / 2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 listopada 2012 r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Szczytniki ,ustalenia ich numerów, granic oraz s

UCHWAŁA Nr XXI / 145 / 2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 listopada 2012 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość orazszczegółowe warunki przyznawania nau

UCHWAŁA Nr XXVI/144/ 2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 listopada 2012 r.w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/ 143 /2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 listopada 2012 rokuw sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/ 142 /2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 listopada 2012 rokuw sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Szcz

Uchwała Nr XXV/138/2012 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 26 paźdiernika 2012 r.w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznegow zakresie „Przebudowy drogi powiatowej nr 46

Uchwała Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 października 2012 r.w sprawie podziału Gminy Szczytniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granici numerów oraz liczby radnych wybierany

Uchwała Nr XXIV / 136 / 2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen

Uchwała Nr XXIV / 135 / 2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 września 2012 r. w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytni

Uchwała nr XXIV/ 134 /2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 września 2012 r. w sprawie utworzenia sołectwa Marchwacz i nadania statutu

Uchwała Nr XXI V/ 131 / 2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 września 2012 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczytnikach Gminny Ośrodek Zdrowia w

Uchwała Nr XXI/119/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Uchwała Nr XXI/118/2012 Rady Gminmy Szczytniki z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2012-18

Uchwała Nr XXI/117/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Szczytniki na 2012 r.

Uchwała Nr XXI/116/2012 r. z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczytniki

Uchwała Nr XXI/115/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Szczytniki za 2011 rok

UCHWAŁA NR XXIII / 128 //2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „CzysteMiasto, Czysta Gmina”