Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

 

UCHWAŁA Nr LV / 307 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA Nr LV / 306 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków  transportowychna 2019 rok

UCHWAŁA Nr LV / 3035 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2019 rok

UCHWAŁA Nr LV / 304 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 15 listopada 2018 r. w sprawieobniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok na obszarze Gminy Szczytniki.

UCHWAŁA Nr LV / 303 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 15 listopada 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytniki

UCHWAŁA Nr  LIII / 302 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 18 października 2018 r. w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego w 2018 roku

UCHWAŁA Nr  LIII / 301 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 18 października 2018 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinkuKoźminek - Cieszyków

UCHWAŁA Nr  LIII / 300 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 18 października2018 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzreziny - Sobieseki Drugie" etap II

UCHWAŁA Nr  LIII / 299 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA Nr  LIII / 298 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 18  października 2018 r.  w sprawie zmian w budzecie gminy

UCHWAŁA Nr  LIII / 297 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 18 października 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych.

UCHWAŁA Nr  LIII / 296 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym, lokali użytkowych w Ośrodkach Zdrowia w m. Iwanowice i Staw na rzecz dotychczasowego najemcy

UCHWAŁA Nr LII / 295 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 sierpnia 2018 roku  w sprawie zmian budżetowych

UCHWAŁA Nr LII / 294 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

 UCHWAŁA Nr LI / 293 /2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 sierpnia 2018 roku  w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA Nr LI / 292 /2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 sierpnia 2018 roku  w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA Nr LI / 291 /2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 sierpnia 2018 roku  w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytniki na lata 2014-2020

UCHWAŁA Nr LI / 290 /2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 sierpnia 2018 roku  w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Staw"

UCHWAŁA Nr L / 289 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 lipca 2018 roku   w sprawie:  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczytniki.

UCHWAŁA Nr L / 288 //2018 RADY GMINY  SZCZYTNIKI z dnia 20 lipca  2018 r. w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 

UCHWAŁA Nr L / 287/ 2018   RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 lipca  2018 r.   w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.

UCHWAŁA Nr L / 286 / 2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Szczytniki na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.

UCHWAŁA  Nr L / 285 /2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych  na ternie Gminy  Szczytniki.

UCHWAŁA Nr L / 284 / 2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawiezmian w budzecie Gminy Szczytniki

Uchwała Nr XLIX / 283 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku.

UCHWAŁA Nr  XLIX / 282 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budzecie gminy

UCHWAŁA Nr  XLIX / 281 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczytniki absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za  2017 rok.

UCHWAŁA Nr XLIX / 280 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Szczytniki za 2017 rok

UCHWAŁA NR  XLVII / 279 / 2018   RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA NR  XLVII / 278 / 2018  RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy

 UCHWAŁA Nr XLVIII / 277 / 2018 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tymieńcu i Krowicy Zawodniej     

 UCHWAŁA NR  XLVII / 276 / 2018   RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA NR  XLVII / 275 / 2018   RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy

UCHWAŁA NR  XLVII / 274 / 2018   RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane  z budową, przebudową, remontem, ochroną i utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Szczytniki

Uchwała Nr XLVII / 273  / 2018   Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 czerwca 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

Uchwała Nr XLVLVII / 272 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 14 czerwca 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV  i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

UCHWAŁA NR XLVII /  271 / 2018 RADY GMINY SZCZYTNIKIz dnia 14 czerwca 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Koźminku

UCHWAŁA Nr XLVII / 270 /2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia  14 czerwca 2018 r. w sprawie:  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2017 rok

UCHWAŁA Nr XLVII /269 /2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 14 czerwca 2018 roku  w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w  Szczytnikach za 2017 rok.

STANOWISKO RADY GMINY SZCZYTNIKI przyjęte na sesji w   dniu 14 czerwca 2018 roku  z okazji  obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległościoraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 

UCHWAŁA NR XLV / 268 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 05 kwietnia  2018 roku  w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA NR XLVI / 267 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 05 kwietnia  2018 roku  w sprawie zmian budżetowych

UCHWAŁA NR XLV / 266 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 05 kwietnia  2018 roku  w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA NR XLV / 265 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 05 kwietnia  2018 roku  w sprawie zmian budżetowych

UCHWAŁA NR XLV / 264 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 05 kwietnia  2018 roku  w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania  na obszarze Gminy Szczytniki, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XLV / 263 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich obliczania i wypłacania.

UCHWAŁA NR XLV / 262 / 2018 Rady Gminy Szczytnikiz dnia  05 kwietnia  2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie przez okres dłuższy niż 3 lata  w trybie bezprzetargowym garaży jako pomieszczeń przynależnych do wynajmowanych lokali mieszkalnych położonych w m. Staw, ul. Ogrodowa 6

UCHWAŁA NR XLIV / 261 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Szczytniki na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIV / 260 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szczytniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XLIV / 259 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XLIV / 258 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczytniki

UCHWAŁA NR XLIV / 257/ 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

UCHWAŁA NR XLIV / 256 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

UCHWAŁA NR XLIV / 255 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki.

UCHWAŁA NR XLIV / 254 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2018 roku

UCHWAŁA NR XLIV / 253 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 UCHWAŁA NR XLIV / 252 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie przez okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym garaży jako pomieszczeń przynależnych do wynajmowanych lokali mieszkalnych  położonych  w m. Staw, ul. Ogrodowa 6

UCHWAŁA NR XLIV / 251 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa  Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XLIV / 250 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

UCHWAŁA NR XLIV / 249 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji rady gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIV / 248 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

UCHWAŁA NR XLIII / 247 / 2018  Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczytniki

UCHWAŁA NR XLIII / 247 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Popowie (obr. geod. Popów)

UCHWAŁA NR XLIII / 246 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Szczytniki na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIII / 245 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej

UCHWAŁA Nr XLII / 244 / 2017   Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków budzetowych, które nie wygasają z upływem 2017 roku

UCHWAŁA Nr XLII / 243 / 2017   Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA Nr XLII / 242 / 2017   Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy

UCHWAŁA Nr XLII / 241 / 2017   Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały  w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Szczytniki, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA Nr XLI / 240 / 2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany WPF

UCHWAŁA Nr XLI / 239 / 2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budzecie gminy

UCHWAŁA Nr XLI / 238 / 2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciagniecia długoterminowej pozyczki z budzetu panstwa na wyprzedzajace finansowanie

UCHWAŁA NR XL / 237 / 2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawiezmian w budzecie gminy

UCHWAŁA NR XL / 236 / 2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego na pomnik przyrody

UCHWAŁA Nr XL / 235 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczytnikach.

UCHWAŁA Nr XL / 234 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stawie.

UCHWAŁA Nr XL / 233 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Radliczycach, w skład którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum w Szkołę Podstawową w Radliczycach.

UCHWAŁA Nr XL / 232 /2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Marchwaczu, w skład którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Stanisława Aleksandrzaka w Marchwaczu.

UCHWAŁA Nr XL / 231 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach.

UCHWAŁA Nr XL / 230 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

UCHWAŁA Nr XL / 229 / 2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 listopada 2017 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczytniki oraz nadania jej Statutu.

Uchwała Nr XL / 228 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 1 roku

UCHWAŁA NR  XL / 227 / 2017 RADY GMINY  SZCZYTNIKI z dnia 30 listopada 2017 roku   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, lokalu użytkowego położonego w m. Iwanowice, ul. Zamkowa 2

UCHWAŁA NR XL / 226 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 listopada 2017 roku   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia wyższej stawki opłaty za odpady nie zbierane selektywnie.

UCHWAŁA NR  XL / 225 / 2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 listopada 2017 roku  w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Popów

UCHWAŁA NR XL / 224 / 2017 RADY GMINY SZCYTNIKI z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA Nr  XL / 223 /2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków  transportowych na 2018 rok

Uchwała Nr  XL / 222  /2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30  listopada 2017 roku  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2018 rok

Uchwała Nr  XL  / 221 /2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia  30  listopada 2017 roku   w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok na obszarze Gminy Szczytniki.

Uchwała Nr XXXIX / 220 / 2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 26 październikaw sprawie zmian w budzecie gminy

Uchwała Nr XXXIX / 219 / 2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 26 październikaw sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. ,,Zakup kompletu lamp sygnalizacyjnych ze znakiem na przejściach dla pieszych - w miejscowości Iwanowice".

Uchwała Nr XXXIX /  218 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 października  w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego do realizacji zadania publicznego  z zakresu dróg powiatowych

Uchwała Nr XXXVII / 217 / 2017 w sprawie zmiany WPF

Uchwała Nr XXXVII / 216 / 2017 w sprawie zmian budzetowych

Uchwała Nr XXXVII / 215 / 2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 31 sierpnia  2017  w sprawie zaciagniecia długoterminowej pozyczki z budzetu panstwa na wyprzedxzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego

Uchwała Nr XXXVII / 214 / 2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 31 sierpnia  2017  w sprawie zmiany WPF

Uchwała Nr XXXVII / 213 / 2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 31 sierpnia  2017  w sprawie zmian budzetowych

Uchwała Nr XXXVII / 212 / 2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 31 sierpnia  2017  w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytniki na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023"

Uchwała Nr XXXVII / 212 / 2017 załacznik - Program Ochrony Środowiska II

UCHWAŁA   NR  XXXVII / 211 / 2017 RADY GMINY SZCZYTNIKIz dnia 31 sierpnia 2017 rokuw sprawie zmiany nazwy ulicy

UCHWAŁA  Nr XXXVII / 210  / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie:  nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Marchwaczu, którego organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki.

UCHWAŁA Nr XXXVII / 209 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 sierpnia 2017 roku  w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radliczycach w Przedszkole w Radliczycach

UCHWAŁA Nr XXXVII / 208 / 2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 31 sierpnia 2017 roku  w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej  im. Stanisława Aleksandrzaka w Marchwaczu w  Przedszkole w Marchwaczu.

Uchwała Nr XXXVI / 207 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2017 - 2022

Uchwała Nr  XXXVI / 206 / /2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 29 czerwca 2017 roku  w sprawie ymian budzetowych

Uchwała Nr  XXXVI / 205 / /2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 29 czerwca 2017 roku  w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P  Szczytniki - Popów".

Uchwała Nr XXXVI / 204 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2017 roku  w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXXVI / 203 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku.

UCHWAŁA Nr XXXVI / 202 / 2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca 2017 roku  w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu  Gminy Szczytniki instrumentem płatniczym.

UCHWAŁA Nr XXXVI / 201 /2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 29 czerwca  2017 r.   w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Aleksandrzaka w Marchwaczu w  Przedszkole w Marchwaczu.

UCHWAŁA  Nr XXXVI / 200 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2017 r.  w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radliczycach w Przedszkole w Radliczycach.

Uchwała Nr XXXVI / 199 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2017 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Brzeziny - Sobiesęki Drugie - etap II".

Uchwała Nr XXXVI / 198 / 2017 uzasadnienie

Uchwała Nr XXXVI / 198 / 2017 zał nr 3

Uchwała Nr XXXVI / 198 / 2017 zał nr 2

Uchwała Nr XXXVI / 198 / 2017 zał nr 1

Uchwała Nr XXXVI / 198 / 2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej w miejscowości Szczytniki"

Uchwała Nr XXXVI / 197 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2017 roku 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

UCHWAŁA Nr XXXVI / 196 / 2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Szczytniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2016 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI / 195 / 2017Rady Gminy Szczytnikiz dnia 29 czerwca 2017 rokuw sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Szczytniki za 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI / 194 / 2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 29 czerwca 2017 rokuw sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w  Szczytnikach za 2016 rok.

UCHWAŁA Nr XXXVI / 193 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca  2017 r. w sprawie:  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2016 rok

UCHWAŁA  Nr  XXXV / 192w / 2017 RADY   GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA  Nr  XXXV / 191 / 2017 RADY   GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/124/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki

UCHWAŁA  Nr  XXXV / 190 / 2017 RADY   GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/126/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

UCHWAŁA  Nr  XXXV / 189 / 2017 RADY   GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz  z pomieszczeniami przynależnymi w Radliczycach

UCHWAŁA  Nr  XXXV / 188 / 2017 RADY   GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 maja 2017 rokuw sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej - działek nr 237/3     i 237/4 położonych w Marchwacz Kolonii

UCHWAŁA  Nr  XXXV / 187 / 2017 RADY    GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 maja 2017 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytniki na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych

UCHWAŁA  Nr  XXXIV / 186 / 2017 RADY   GMINY SZCZYTNIKI z dnia 11 kwietnia 2017 roku    w sprawie zminy WPF

UCHWAŁA  Nr  XXXIV / 185 / 2017 RADY   GMINY SZCZYTNIKI z dnia 11 kwietnia  2017 roku    w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA  Nr  XXXIII / 184 / 2017 RADY   GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 marca 2017 roku    w sprawie zminy WPF

UCHWAŁA  Nr  XXXIII / 183 / 2017 RADY   GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 marca 2017 roku    w sprawie zmian budzetowych

UCHWAŁA  Nr XXXIII / 182 / 2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 30 marca 2017 rokuw sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA Nr XXXIII / 181 / 2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuczewoli  (obr. geod. Kuczewola)

UCHWAŁA  Nr  XXXIII / 180 / 2017 RADY   GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 marca 2017 roku    w sprawie:  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości

UCHWAŁA  NR XXXIII / 179 / 2017 - załacznik

UCHWAŁA  NR XXXIII / 179 / 2017 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 marca 2017 roku   w sprawie: „Programu polityki zdrowotnej dot. szczepień  profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Szczytniki na lata 2017-2019"

Uchwała Nr XXXII / 178 / 2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 17 marca 2017 roku  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

 

Uchwała Nr XXXII /177 / 2017 załącznik do Planu

Uchwała Nr XXXII /177 / 2017 załącznik

Uchwała Nr XXXII /177 / 2017 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 17 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki"

Uchwała Nr XXXI /176 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lutego 2017 roku  w sprawie zmian w budzecie Gminy Szczytniki na 2017 rok

Uchwała Nr XXXI /175 / 2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2017 roku

Uchwała Nr XXXI /174 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lutego 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/270/2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 września 2014 roku w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Uchwała Nr XXXI /173 / 2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lutego 2017 roku  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXX / 172 / 2017 zał. nr 10

Uchwała Nr XXX / 172 / 2017 zał. nr 9

Uchwała Nr XXX / 172 / 2017 zał. nr 8

Uchwała Nr XXX / 172 / 2017 zał. nr 7

Uchwała Nr XXX / 172 / 2017 zał. nr 6

Uchwała Nr XXX / 172 / 2017 zał. nr 5

Uchwała Nr XXX / 172 / 2017 zał. nr 4

Uchwała Nr XXX / 172 / 2017 zał. nr 3a

Uchwała Nr XXX / 172 / 2017 zał. nr 3

Uchwała Nr XXX / 172 / 2017 zał. nr2

Uchwała Nr XXX / 172 / 2017 zał. nr 1

 Uchwała Nr XXX / 172 / 2017 uzasadnienie

Uchwała Nr XXX / 172 / 2017 Rady GminySzczytniki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budetowej Gminy Szczytniki na 2017 rok

Uchwała Nr XXX / 171 / 2017 Rady GminySzczytniki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2017 - 2022

Uchwała Nr XXX / 170 / 2017 Rady GminySzczytniki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawieuchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXX / 169 / 2017 zał. nr2

Uchwała Nr XXX / 169 / 2017 zał. nr 1

Uchwała Nr XXX / 169 / 2017 Rady GminySzczytniki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Uchwała Nr XXX / 168 / 2017 Rady GminySzczytniki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XXX / 167 / 2017 Rady GminySzczytniki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji rady gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX / 166 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia  2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasaja z upływem 2016 roku

Uchwała Nr XXIX / 165 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia  2016 r. w sprawie zmia WPF

Uchwała Nr XXIX / 164 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia  2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Uchwała Nr XXIX / 163 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawieudzielenia dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Szczytniki z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.  „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - opracowanie studium wykonalności projektu".

Uchwała Nr XXIX / 162 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Szczytniki na zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice".

Uchwała Nr XXIX / 161 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia  2016 r.w sprawie zatwierdzenia „ Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi  Szczytniki"

Uchwała Nr XXIX / 161 / 2016 - załącznik

Uchwała Nr XXIX / 160 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia  2016 r.w sprawie zatwierdzenia „ Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi  Joanka"

Uchwała Nr XXIX / 160 / 2016 - załącznik

Uchwała Nr XXIX / 159 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia  2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczytniki na lata 2013 - 2017

Uchwała Nr XXVIII / 158 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 grudnia 2016 roku  sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na ata 2016 - 2022

Uchwała Nr XXVIII / 157 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian budzetowych

Uchwała Nr XXVIII / 156 / 2016 

Uchwała Nr  XXVIII / 155 / 2015 - załącznik

Uchwała Nr  XXVIII / 155 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia               „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Tymieniec"

Uchwała Nr  XXVIII / 154 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 grudnia 2016 roku   w sprawie zatwierdzenia „ Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kuczewola"

Uchwała NrXXVII / 152 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budzecie gminy Szczytniki na 2016 rok

Uchwała Nr XXVII / 151 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 listopada  2016 r.  w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczytniki oraz nadania jej Statutu.

Uchwała Nr XXVII / 150 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Szczytniki porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

Uchwała Nr XXVII / 149  / 2016 Rady Gminy Szczytniki  dnia 17 listopada  2016 roku   w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków  transportowych na 2017 rok

Uchwała Nr  XXVII / 148 /  2016 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 17 listopada 2016 roku  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2017 rok

Uchwała Nr  XXVII /147 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17   listopada 2016 roku   w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Szczytniki.

Uchwała Nr  XXVII / 146 / /2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Popów

Uchwała Nr  XXVII / 145 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 listopada 2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXVII /144 / 2016 zał. nr 1

Uchwała Nr XXVII / 144 / 2016 Rady Gminy Szczytniki  dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania rzestrzennego gminy Szczytniki"

S T A N O W I S K O    Rady Gminy Szczytniki zajęte na sesji w dniu 18 października 2016 r. w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie

Uchwała Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 października 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na ata 2016 - 2022

 Uchwała Nr XXVI / 142 / 201 6 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy

Uchwała Nr XXVI / 141 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 października 2016 roku w sprawie: zaciągnięcia  kredytu długoterminowego w 2016 roku.

Uchwała Nr  XXVI / 140 / /2016 Rady Gminy Szczytnik z dnia 18 października 2016 roku   w sprawie:   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki - Popów"

Uchwała Nr  XXVI / 139 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 października 2016 roku     w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczytniki, gmina Szczytniki

Uchwała Nr XXVI / 138 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

UCHWAŁA NR  XXVI / 137 / 2016 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 października  2016 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Szczytniki porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji  projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

U C H W A Ł A   Nr   XXVI/  136  /2016 Rady Gminy Szczytnikiz dnia   18 października  2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy

UCHWAŁA Nr XXIV / 135 / 2016z dnia 25 sierpnia 2016 roku Rady Gminy Szczytniki  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kaliskim porozumienia w sprawie realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa dróg  powiatowych: drogi powiatowej nr 4621P w  miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny" w ramach ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

 Uchwała Nr XXIV / 132 / 2016 z dnia 25 sierpnia 2016 rolu  w sprawie wprowadzenia zmiand do  budżetu gminy

Uchwała Nr XXIII / 131 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z  dnia 12 sierpnia 2016 rokuw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na ata 2016 - 2022

 Uchwała Nr XXIII / 130 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 sierpnia 2016 rokuw sprawie wprowadzenia zmian do  budżetu gminy

Uchwała Nr XXII/129/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na ata 2016 - 2022

Uchwała Nr XXII / 128 / 2016 Rady Gminy Szczytniki dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmiand do  budżetu gminy

UCHWAŁA NR XXII / 127 / 2016 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanieodpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXII / 126 / 2016 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2016 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieraniaodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXII / 125 / 2016 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXII / 124 / 2016 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2016 r.w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki

Uchwała Nr XXII / 123 / 2016 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 28 lipca 2016 roku  w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P w miejscowości Szczytniki".

Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Szczytniki  dnia 23 czerwca 2016 roku  sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na ata 2016 - 2022 Uchwała Nr XXI / 120 / 2016 ady Gminy Szczytniki  dnia 23 czerwca 2016 rokuw sprawie

 Uchwała Nr XXI / 121 / 2016 Rady Gminy Szczytniki dnia 23 czerwca 2016 rokuw sprawie wprowadzenia zmiando  budżetu gminy

Uchwała Nr XXI / 120 / 2016 Rady Gminy Szczytniki  dnia 23 czerwca 2016 rokuw sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki"

UCHWŁA Nr XXI / 119 / 2016 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej położonej w Szczytnikach na rzecz Gminy Szczytniki

 UCHWAŁA Nr XXI / 118 / 2016 Rady Gminy Szczytniki  dnia 23 czerwca 2016 r.  sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Szczytniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

 UCHWAŁA Nr XXI / 117 / 2016 Rady Gminy Szczytniki  dnia 23 czerwca 2016 roku  sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2015 rok

UCHWAŁA Nr XXI / 116 / 2016 Rady Gminy Szczytniki  dnia 23 czerwca 2016 r.  sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2015 rok

UCHWAŁA Nr XXI / 115 / 2016 Rady Gminy Szczytniki  dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za 2015 rok.

Uchwała Nr XX / 114 / 2016 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 17 maja 2016 rokuw sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki nalata 2016 - 2023

 Uchwała Nr XX / 113 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmian budzetowych

Uchwała Nr XX / 112 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 maja 2016 roku
w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

 Uchwała Nr XX / 111 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ceków-Kolonia na zadanie pn.
„Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego",

 Uchwała Nr XX / 110 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 maja 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej
realizacji budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 12 Kalisz - Sieradz na odc.Marchwacz - Szczytniki

STANOWISKO Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr XVIII / 109 / /2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2016 - 2023

Uchwała Nr XVIII / 107 / 2016   Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII / 106 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie pomiędzy Gminą Szczytniki a Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku : Pośrednik - Iwanowice - Sobiesęki Drugie"

 Uchwała Nr XVIII / 105/ 2 016 załacznik do plany

 Uchwała Nr XVIII / 105/ 2 016 załacznik

 Uchwała Nr XVIIII / 105 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki"

Uchwała Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym wyższych stawek za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób nieselektywny

 Uchwała Nr XVIII/103/2016   Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie w przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2016 roku

Uchwała Nr XVII / 102 / 20116 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016 roku w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2016-20123

Uchwała Nr XVII / 101 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Szczytniki na 2016 rok

Uchwała Nr XVII / 100 / 2016 Rozstrzygniecie Nadzorcze

Uchwała Nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie okreslenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół [podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzacycm jest gmina Szczytniki

Uchwała Nr XVII / 99 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i związywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2016

 Uchwała XVII / 98 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mroczki Wielkie" - załącznik

Uchwała XVII / 98 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mroczki Wielkie" 

Uchwała Nr XVII / 97 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 

Uchwała Nr XVII / 96 / 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczytniki na lata 2016 - 2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchały Nr 95

Uchwała Nr XVII / 95 / 2016 załącznik

Uchwała Nr XVII / 95 / 2016 Rady Gminy Szczytniki  z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczytniki

Uchwała Nr XVII / 94 / 2016 Rady Gminy Szczytniki  z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Szczytniki do Stowarzyszenia Jednostek amorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12. 

Uchwała Nr XVII / 93 / 2016 Rady Gminy Szczytniki  z dnia 3 marca 2016 roku  w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach o realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikających z ustawy z dnia 1 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r., poz. 195)

Uchwała Nr XVII / 92 / 2016 Rady Gminy Szczytniki  z dnia 3 marca 2016 roku  w sprawie : zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytniki na lata 2014-2020

Uchwała Nr XVI / 91 /2016    Rady Gminy Szczytniki  z dnia 19 stycznia 2016 r.w sprawie uchwały budzetowej Gminy Szczytniki na 2016 rok

Uchwała Nr XVI / 90 / 2016   Rady Gminy Szczytniki  z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2016 - 2022

 Uchwała Nr XVI / 89 / 2016  Rady Gminy Szczytniki  z dnia 19 stycznia 2016 r.w  sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczytniki na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych

Uchwała Nr XVI / 88 / 2016   Rady Gminy Szczytniki  z dnia 19 stycznia 2016 r.w  sprawie uchwalenia planów pracy komisji rady gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XV / 87 / 2015 Rady Gminy Szczytniki  z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie:wykazu wydatków budzetowych, które nie wygasaja z upływem 2015 roku

Uchwała Nr XV / 86 / 2015 Rady Gminy Szczytniki  z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na ata 2015 - 2023

Uchwała Nr XV / 85 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2015 rok Uchwała Nr XV/86/2015
Rady Gminy Szczytniki

Uchwała nr VIV / 84 / 201 Rady Gminy Szczytniki z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2015 - 2023

Uchwała Nr XIV / 83 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2015 rok

Uchwała Nr XIV / 82 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci położonej w Popowie (obr. geod. Popów).

Uchwała Nr XIV / 81 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie  przyjęcia zmiany statutu Zwiąązku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina"

Uchwała Nr XIV / 80 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalnośc kierownika gminnej jednostki organizacyjnej gminy Szczytniki

 Uchwała Nr XIII / 79 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy szczytniki na 2015 rok

Uchwała Nr XIII / 78 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 11 grudnia 201 5 r. w sprawie zabezpieczenia srodków finansowych w budzecie Gminy na realizacje projektu

Uchwała NrXIII / 77 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 11 grudnia 201 5 r. w sprawie przystapienia do wspólnej realizacji zadania publicznego z zakresu zapobiegania skutków klesk zywiołowych i awarii środowiskowych

Uchwała Nr XII /76/ 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata2015-2023

Uchwała Nr XII /75/ 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Szczytniki na 2015 rok

Uchwała Nr XII /74/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu okreslajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

Uchwała Nr XII /73/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 listopada 2015 r.w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Uchwała Nr XII /72/ 2015  Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 listopada 2015 r.w sprawie okreslenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała Nr XII /71/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 listopada 2015 r.w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczytniki w 2016 roku

Uchwała Nr XII /70/2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 listopada 2015 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Szczytniki

Uchwała Nr XII /69/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 listopada 2015 r.w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania scieków

Uchwała Nr XII /68/ 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 listopada 2015 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej gminy Szczytniki

Uchwała Nr XI 67/ 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 października 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych w Ośrodkach Zdrowia w m. Iwanowice i Staw

Uchwała Nr XI /66/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 października 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2015 rok

Uchwała Nr XI /65/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 października 2015 r.w sprawie współdziałania jednostek samorzadu terytorialnego

Uchwała Nr X /64/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 września  2015 r.w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Szczytniki w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszeniu "Długosz Królewski"

Uchwała Nr  X /63/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 września  2015 r.w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2015-2020

Uchwała Nr  X /62/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 września  2015 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2015 rok

Uchwała  Nr  X /61/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 września  2015 r.w sprawie wyboru ławników do sądu rejonowego

Rozstrzygniecie Nadzorcze do Uchwały Nr X /60/ 2015 

Uchwała  Nr  X /60/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 września  2015 r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach

Uchwała  Nr  IX /59/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2015 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytniki

Uchwała  Nr  IX /58/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2015 r.w sprawie zmian w budzecie gminy Szczytniki na 2015 rok

Uchwała  Nr  IX /57/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2015 r.w sprawie "Programu profilaktyki zdrowotnej dot. szczepień profilaktycznych przeciwko zakazeniio pneumokokowym wsród dzieci zamiweskałych na terenie gminy Szczytniki na lata 2015-2016"

Uchwała  Nr  IX /56/ 2015  Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2015 r.w sprawie  wyrażenia zgody na zamiane nieruchomosci stanowiacych własnośc Gminy Szczytniki na nieruchomości stanowiace własność osoby fizycznej

Uchwała  Nr  IX /55/ 2015   Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2015 r.w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarge do WSA w Poznaniu

Uchwała  Nr  IX /54/ 2015  Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi

Uchwała VI / 36 / 2015 zał.

Uchwała VI / 36 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Sobiesęki Trzecie”

Uchwała VI / 35 / 2015 zał.

Uchwała VI / 35 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 2 kwietnia 2015 r.
zmieniajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Popów”

Uchwała VI / 34 / 2015 zał

Uchwała VI / 34 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 2 kwietnia 2015 r.
zmieniajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości wanowice”

UCHWAŁA NR VI / 33 /2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 2 kwietnia 2015 roku
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Szczytniki porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.

Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budzecie gminy

Uchwała Nr V / 31 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 5 marca 2015
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr V / 30 / 2015 Rady Gminy Szczytnikiz dnia 5 marca 2015 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytniki

Uchwała Nr V / 29 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 5 marca 2015 r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR V/28/2015 zał. nr 3

UCHWAŁA NR V/28/2015 zał. nr 2

UCHWAŁA NR V/28/2015 zał. nr 1

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 5 marca 2015r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

UCHWAŁA Nr V / 27 / 2015 zał nr 2
UCHWAŁA Nr V / 27 / 2015 zał nr 1

UCHWAŁA Nr V / 27 / 2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI z  dnia 5 marca 2015 roku
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała Nr V/26 /2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 5 marca 2015 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr V/25 /2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 5 marca 2015 r.w sprawie zmian w budzecie gminy na 2015 r.

Uchwała Nr IV / 24 / 2015 Rady Gminy Szczytniki  dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko- Ostrowska
.

UCHWAŁA NR IV / 23 /2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia 29 styc znia 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tymieńcu  Krowicy Zawodniej

UCHWAŁA Nr IV / 22 / 2015 Rady Gminy Szczytniki  dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia planów pracy komisji rady gminy na 2015 rok

UCHWAŁA  Nr IV / 21 / 2015 RADY GMINY SZCZYTNIKI  dnia .29 stycznia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów lkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR IV / 20 / 2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2015 roku

UCHWAŁA  Nr IV / 19 / 2015 Rady Gminy Szczytniki  dnia 29 stycznia 2015 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczytniki .

Uchwała Nr 18/2015 zał. nr9

Uchwała Nr 18/2015 zał. nr 8

Uchwała Nr 18/2015 zał. nr 7

Uchwała Nr 18/2015 zał. nr 7

Uchwała Nr 18/2015 zał. nr 6

Uchwała Nr 18/2015 zał. nr 5

Uchwała Nr 18/2015 zał. nr 4

Uchwała Nr 18/2015 zał. nr 3a

Uchwała Nr 18/2015 zał. nr 3

Uchwała Nr 18/2015 zał. nr 2

Uchwała Nr 18/2015 zał. nr 1

Uchwała Nr 18/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2015 rok

Uchwała Nr 17/2015 - zał Nr 2

Uchwała Nr 17/2015 - zał Nr 1

Uchwała Nr 17/2015 - objaśnienie

Uchwała Nr 17/2015 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2015 - 2023

Uchwała Nr 16/2014  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Uchwałąa Nr 15/2014  w sprawie: zmiany uchwały nr XL/228/2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr 11/2014 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Szczytniki w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Uchwała Nr 10/2014  zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 9/2014  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 8/2014 w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/268/2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku.

Uchwała Nr 7/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nt 6/2014 w sprawie zmian budzetowych

Uchwała Nr 5/2014  w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

Uchwała Nr 4/2014  w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy

Uchwała Nr 3/2014  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 2/2014  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała Nr 1/2014  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy