Dowóz dziecka / ucznia niepełnosprawnego do przedszkola / szkoły / ośrodka

Gmina Szczytniki informuję, że rodzice dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Szczytniki mogą korzystać z dowozu dzieci do placówek.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082) obowiązkiem gminy jest:

  1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 kształcenie specjalne, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  • 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  • 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zgodnie z Art. 32 ust. 6 ww. ustawy:

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 wychowanie przedszkolne ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

1. Dowóz zbiorowy/zorganizowany

Urząd Gminy Szczytniki organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych w dni nauki szkolnej. Usługa bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu świadczona jest przez firmę dysponującą samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

2. Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)

Rodzice mogą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej. Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do szkoły otrzymują od Gminy Szczytniki zwrot kosztów dowozu zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2020 r. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Szczytniki . Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy. Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli właścicielami samochodu.

Rodzice zainteresowani którąś z w/w form dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek (we wniosku należy zaznaczyć odpowiednią formę dowozu):

Format: pdf

Format: doc

  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zaświadczenie z placówki oświatowej do której uczęszcza dziecko o kontynuowaniu nauki lub zaświadczenie o przyjęciu dziecka do przedszkola/ szkoły/ ośrodka ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (można dostarczyć do 15.09.2021 r.)

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w terminie do 25 sierpnia 2021 r.