Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 
 I. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli spełnione są dwa poniższe warunki, łącznie:

 1. pracodawca, jego pracownik albo osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin:

a) przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – EGZAMIN CZELADNICZY zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j.  Dz. U.  z  2020  r.  poz. 2159.) – egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza/CECH;
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – EGZAMIN ZAWODOWY – egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna;
c) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym. Młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami składają egzamin sprawdzający - bezpośrednio u swoich pracodawców. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami składają egzamin sprawdzający - przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

 

II. Pracodawca – RZEMIEŚLNIK to:
1) OSOBA FIZYCZNA, która wykonuje działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek – jeżeli jest ona mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
2) Osoby fizyczne – wspólnicy SPÓŁKI CYWILNEJ w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, a ponadto posiada kwalifikacje wymagane do przeprowadzenia przygotowania zawodowego – kształci młodocianego pracownika, który, ZDAJE EGZAMIN CZELADNICZY W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ/CECHU.

Pracodawca NIE BĘDĄCY RZEMIEŚLNIKIEM w przypadku kiedy, zatrudnia osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. Wówczas kształci młodocianego pracownika, który ZDAJE EGZAMIN ZAWODOWY PRZED OKRĘGOWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ.

O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA DECYDUJE ZDANIE EGZAMINU PRZEZ MŁODOCIANEGO PRZED WŁAŚCIWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ, ZGODNIE Z WW. PRZEPISAMI.

 

 III. Wymagania w zakresie kwalifikacji

Określa je § 10 rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391).

 1. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele.
 2. Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą także prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu muszą posiadać:

 1. ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia, i zatwierdzony przez kuratora oświaty, lub
 2. ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub
 3. ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub 65 c. d. wymagań dla instruktorów:
 4. w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym - ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
 5. przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
 6. kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289)

W przypadku instruktorów, którzy mają ukończony tylko kurs lub szkolenie o których mowa w pkt 1-5– muszą posiadać ponadto:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

       a)  świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej, lub
       b)  świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2)  tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

       a)  świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub

       b)  świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

       c)  świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3)  dyplom ukończenia studiów:

       a)  na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

       b)  na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4)  tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5)  tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

 

IV. Wysokość dofinansowania:

 Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 Podwyższenie kwoty dofinansowania dla niektórych zawodów:

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez MEN - wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika w ramach nauki zawodu wynosi do 10 000 zł - stosuje się do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020 i w kolejnych latach. Wskazanie zawarte jest w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z 2019 i 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. z 2019 r. poz. 276, a z 2020 r. poz. 106).

 

 V. Kilku pracodawców młodocianego:

 Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 VI. Przyznawanie dofinansowania:

Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji. Decyzję wydaje się po stwierdzeniu spełnienia dwóch warunków koniecznych do uzyskania dofinansowania - kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego i zdanie egzaminów przez młodocianych. Dofinansowanie jest przyznawane wyłącznie na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu – jest to termin zawity.

 

 VII. POMOC DE MINIMIS (DLA PRZEDSIĘBIORCÓW)

Rozporządzenie KE nr 1407/2013 - jest to kwota pomocy przyznana (przez różne organy) danemu przedsiębiorcy w wysokości do 200.000 euro w okresie trzech lat podatkowych, a przedsiębiorstwu działającemu w sektorze transportu drogowego towarów – 100.000 euro. — Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel udzielanej pomocy de minimis.

Do wartości pomocy, którą beneficjenci mogą otrzymać w ramach ww. progów wlicza się tylko pomoc o charakterze de minimis (dla przedsiębiorców).

Transport:

Z transportem mamy do czynienia, gdy firma świadczy usługi wyłącznie transportowe na zlecenie osób trzecich.

 Transportem nie są:

 • Przewóz produktów przedsiębiorstwa: np. mleczarnie, piekarnie, zakłady mięsne,
 •  Firmy: przeprowadzkowe, pocztowe, kurierskie, odbieranie odpadów

Refundacja udzielana przez Ochotnicze Hufce Pracy stanowi pomoc de minimis i dolicza się ją do kwoty uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis.

VIII. Kumulacja pomocy:

Organ powinien odmówić przyznania pomocy, nawet w części środka pomocowego, która nie powoduje przekroczenia progu.

Pomocy de minimis łącznie z pomocą na to przeznaczenie (udzielonej w ramach wyłączenia grupowego) nie można udzielić więcej niż wynosi pułap intensywności danego przeznaczenia, określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 651/2014.

 IX. Kilka działalności przedsiębiorcy:

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą plus działalność w sektorze transportu lub w rolnictwie - wówczas  pomoc de minimis takiemu przedsiębiorcy przysługuje łącznie do wysokości pułapu 200.000 euro, ale z tą regułą, że pomoc na transport nie może przekroczyć 100.000 euro, a pomoc na rolnictwo - 20.000 euro.

Działalność z niższym pułapem pomocy de minimis nie może korzystać z kwoty pomocy o wyższym pułapie.

X.  Do wniosku pracodawca musi dołączyć:

1)  Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne);

2)  Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,

3)  Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

4)  Kopię: dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu - kończącego naukę zawodu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu, kończącego przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

5) Oświadczenie lub zaświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie (jeśli ją otrzymywał), albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy – z trzech lat podatkowych,

6) „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” Dz. U. z 2014 r., poz. 1543 – zał. Nr 1.

7) Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;

8)  Kopie świadectw pracy młodocianego pracownika u poprzednich pracodawców;

9) Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;

10) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek;

 

Podstawa prawna:

1)       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);

2)       Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2248).

3)       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735);

4)       Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320)

5)       Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708);

6)       Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
          o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1);

7)       Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
          o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9);

8)       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2010 ze zm.);

9)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.
           z 2019 r. poz. 391).

10)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2019 r., poz. 1543)

11)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

12)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 350).

13)    Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2021 r. poz. 122)

 

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy w Szczytnikach, 62-865 Szczytniki 139

 

Dokumenty do pobrania:

 

RF. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonania określonej pracy

ZAŁĄCZNIKI