Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrza terenowego do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych  w ramach spisu rolnego w terminie od dnia 1 września 2020 r do dnia 30 listopada 2020 r.

§1.

1.  Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie danej gminy;

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

 4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Oświadczenie o spełnieniu wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

§2.

Zgłoszenia na rachmistrzów terenowych dokonuje się w terminie od dnia 15 czerwca 2020r do dnia 8 lipca 2020r.wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz
z oświadczeniem

§3.

Składanie ofert:

1.    Zgłoszenia należy składać w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”,
w siedzibie  Urzędu Gminy w Szczytnikach – sekretariat, pok. Nr 4, w godzinach pracy urzędu (pn: 8.00-16.00; wt-pt: 7.00-15.00)

 

§4.

1. Kandydatów na rachmistrzów terenowych odbędą szkolenia obejmujące informacje o:

1) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;

2) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;

3) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu rolnego.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, kończy się egzaminem testowym przeprowadzanym przez osoby prowadzące szkolenie. Egzamin testowy polega  na sprawdzeniu wiedzy
i umiejętności objętych szkoleniem.

3. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego kandydat na rachmistrza terenowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.

4. W przypadku stwierdzenia, na skutek żądania, o którym mowa w ust. 3, błędu
w przyznanej liczbie punktów, dokonuje się zmiany wyniku egzaminu testowego.

5. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów  na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

6. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

7. Dyrektor urzędu statystycznego - jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.

 

§ 5.

 

Gminny komisarz spisowy informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie i www Urzędu.

 

§ 6. 

Do przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.).

§ 7. 

Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

 § 8. 

Rachmistrzowi terenowemu, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności
w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny tego rachmistrza, przysługują świadczenia przewidziane w ustawie z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013r. poz. 737 oraz z 2018r. poz. 2245).

 

Załączniki

Zgłoszenie kandydata (załącznik Word)

Oświadczenie kandydata  (załącznik Word)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych