Zapytanie ofertowe- Wyposażenie stacji uzdatniania wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich

w ramach operacji
„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Guzdek – Pośrednik, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania ofertowego.pdf

Projekt umowy.pdf