Zapytanie ofertowe - Wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach

w ramach operacji pn. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - projekt umowy