Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu: „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców” realizowanego w ramach WRPO ws

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - OPZ

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/2707