Zapytania ofertowe

Rozeznanie rynku - Dostawa środków czystości i/lub artykułów biurowych do Klubu Dziecięcego w Marchwaczu

Rozeznanie rynku

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Zał. nr. 2 - OPZ

 

Zapytanie ofertowe - „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag ”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Projektowane postanowienie umowy- folia rolnicza

Załącznik nr 1 Oferta wykonawcy

Załącznik nr 2 Protokoł odbioru

 

Zapytanie ofertowe - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Szczytniki"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty cenowej usuwanie azbestu

Regulamin

Protokoł odbioru

Projektowane postanowienia umowy

Zapytanie ofertowe – Odławianie, transport oraz zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt z gminy Szczytniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

Załacznik nr 3- wzór oświadczenia prowadzącego schronisko

Załącznik nr 4- wzor umowy

Dostawa schodołazu gąsienicowego - systemu pokonywania schodów w ramach projektu pt. „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”

realizowanego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybór najkorzystniejszej oferty

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - OPZ

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań

Rozeznanie rynku - Dostawa artykułów biurowych w ramach projektu pt. "Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców"

realizowanego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Notatka z porównania ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Rozeznanie rynku

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Zał. nr. 2 Szczytniki OPZ art. biurowe

Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Rozeznanie rynku - Dostawa środków czystości w ramach projektu pt. "Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców"

realizowanego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Notatka z porównania ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Rozeznanie rynku

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Zał. nr. 2 - OPZ

Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

 

Zapytania ofertowego dotyczącego usługi w zakresie Zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z wyboru oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Załącznik nr 2 - projektowane postępowanie umowy

IIZapytanie ofertowe - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Popów i Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - projektowane postępowanie umowy

Przedmiar robót

Projekt budowlany

Zapytanie ofertowe - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Popów i Szczytniki

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - projektowane postępowanie umowy

Przedmiar robót

Projekt budowlany

Zapytanie ofertowe - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - projektowane postępowanie umowy

Przedmiar robót

Projekt budowlany

Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w projekcie: „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”

Notatka z porównania ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Rozeznanie rynku

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Zapytanie ofertowe - Wykonanie Rozgraniczenia Nieruchomości

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Dostawa środków czystości w ramach projektu pt. "Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców"

realizowanego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Porównanie ofert

Rozeznanie rynku

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Zał. nr. 2 Szczytniki OPZ środki czystości

Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

 

Dostawa artykułów biurowych w ramach projektu pt. "Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców"

realizowanego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Porównanie ofert

Rozeznanie rynku

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Zał. nr. 2 Szczytniki OPZ art. biurowe

Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe - Wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach

w ramach operacji pn. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki”.

Porównanie ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - OPZ

CPU Benchmark

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w projekcie: „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”

Notatka z porównania ofert

Rozeznanie rynku - zajęcia dla dzieci  Klub dziecięcy

załącznik nr 1 - formularz oferty

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB DZIECIĘCY W GMINIE SZCZYTNIKI SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE RODZICÓW”

Informacja o unieważnieniu Zapytania ofertowego

IWZ Usługi Cateringowe Szczytniki

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik 4 - Wzór umowy

Wykonanie platformy schodowej przy inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa o schody zewnętrzne i nadbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej z salą gimnastyczną

z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na funkcję klubiku dziecięcego (żłobka) w miejscowości Marchwacz. Zadanie realizowane jest w  ramach projektu pt. "Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców ".

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Platforma schodowa - Dokumentacja Techniczna

Przedmiar robót

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu: „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców” realizowanego w ramach WRPO ws

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - OPZ

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/2707

Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź nr 8 na zapytanie

Odpowiedź nr 7 na zapytanie

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Odpowiedź nr 6 na zapytanie

Odpowiedź nr 5 na zapytanie

Odpowiedź nr 4 na zapytanie

Odpowiedź nr 3 na zapytanie

Odpowiedź nr 2 na zapytanie

Odpowiedź nr 1 na zapytanie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - OPZ

Projekt umowy

CPU Benchmark

Linku do ogłoszenia na Bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251713

Zapytanie ofertowe dotyczące ,,Remont obiektów sportowych - naprawa nawierzchni płyty boiska przy Zespole Szkół w Iwanowicach"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Umowa dotycząca naprawy boiska

Pytania związane z zapytaniem ofertowym

Zdjęcia boiska

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

OBMIAR ROBÓT

Zapytanie ofertowe- Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej w Radliczycach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie tresci zapytania ofertowego

Wyjaśnienie tresci zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.7z 

Zapytanie ofertowe - Dostawa mebli w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wydłużenie terminu składania ofert - meble

Odpowiedź nr 1 - dostawa mebli

Zapytanie ofertowe i formularz oferty

Załącznik nr 2 - meble

Załącznik nr 3- projekt umowy

Zapytanie ofertowe - Remont obiektów sportowych - naprawa nawierzchni płyty boiska przy Zespole Szkół w Iwanowicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Pytania związane z zapytaniem ofertowym.docx

Zapytanie ofertowe.pdf

Zdjęcia boiska

OBMIAR ROBÓT-skonwertowany.pdf

Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki”. Projekt jest współfinansowany pr

Informacja o wyborze oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Wydłużenie terminu składania ofert 2.pdf

Wydłużenie terminu składania ofert 1.pdf

Odpowiedź na pytanie nr 1.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 2-pomoce dydaktyczne , meble.xsl

Załącznik nr 3- projekt umowy.doc

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu multimedialnego w ramach proj. pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki” realizowanego w ramach RPO

Informacja o wyborze oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert - sprzęt komputerowy.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 2a- Sprzęt komputerowy.pdf

Załącznik nr 2b- Sprzęt multimedialny.pdf

Zapytanie ofertowe - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczewola

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.doc

Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego.doc

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.doc

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.doc

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.doc

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.doc

Załącznik nr 6a do Zapytania ofertowego.7z

Załącznik nr 6b do Zapytania ofertowego.7z

Załącznik nr 6c do Zapytania ofertowego.7z

Załącznik nr 6d do Zapytania ofertowego.7z

Załącznik nr 6e do Zapytania ofertowego.7z

 

Zapytanie ofertowe - Wyposażenie jednostek operacyjno technicznych JOT OSP w Gminie Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania ofertowego.doc

Projekt umowy.doc

Zapytanie ofertowe- Budowa Otwartych Stref Aktywności przy Zespole Szkół w Szczytnikach, Zespole Szkół w Stawie oraz Zespole Szkół w Iwanowicach- II zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Wyjaścienie zapytania ofertowego.pdf 

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.doc

Projekt umowy.doc

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.7z 

Zapytanie ofertowe- Budowa Otwartych Stref Aktywności przy Zespole Szkół w Szczytnikach, Zespole Szkół w Stawie oraz Zespole Szkół w Iwanowicach

Informacja o unieważnieniu Zapytania ofertowego.pdf 

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.doc

Projekt umowy.doc

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.7z 

Zaproszenie do składania ofert na obsługę gminnych imprez plenerowych w 2018r.

Zaproszenie do składania ofert -2018r.pdf

Zaproszenie do składania ofert na obsługę profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia scenicznego imprez plenerowych w 2018r.

Zaproszenie do składania ofert -2018r.pdf

Zapytanie ofertowe- Wyposażenie stacji uzdatniania wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich

w ramach operacji
„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Guzdek – Pośrednik, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania ofertowego.pdf

Projekt umowy.pdf

Zaproszenie do składania ofert na obsługę profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia scenicznego imprez plenerowych w 2017r.

Zaproszenie do składania ofert - 2017r.pdf

Zaproszenie do składania ofert na obsługę gminnych imprez plenerowych w 2017r.

Zaproszenie do składania ofert - 2017r.pdf

Zaproszenie do składania ofert na obsługę gminnych imprez plenerowych w 2016r.

Zaproszenie do składania ofert - 2016r.pdf

Zaproszenie do składania ofert na obsługę gminnych imprez plenerowych w 2015r

Zaproszenie do składania ofert - 2015r.pdf

Zapytanie ofertowe - modernizacja placu zabaw w msc. Marchwacz

Informacja o wyborze oferty.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.doc
Formularz cenowy.doc