Ogłoszenia o zamówieniu - ARCHIWUM

Zakup energii elektrycznej

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Wyjaśnienie do SIWZ.doc      10.12.2014

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.981.900,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc

Załączniki do SIWZ:
Rb-27.III.kw.2014.pdf
Rb-28.III.kw.2014.pdf
Rb-NDS.III.kw.2014.pdf
Rb-Z.III.kw.2014.pdf
Opinie RIO.pdf
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2023.pdf

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Szczytniki

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 2.101.900,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc

Załączniki do SIWZ:
Rb-27.III.kw.2014.pdf
Rb-28.III.kw.2014.pdf
Rb-NDS.III.kw.2014.pdf
Rb-Z.III.kw.2014.pdf
Opinie RIO.pdf
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2023.pdf

 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Radliczyce - Trzęsów (obręb ewidencyjny Marchwacz Kolonia)

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia:
OPIS TECHNICZNY.pdf
Plan orientacyjny.pdf
Plan sytuacyjny.pdf
PRZEDMIAR.pdf
Przekroje normalne.pdf
Specyfikacja techniczna.pdf

Zamówienie na prowadzenie zajęć edukacyjno-artystycznych w GOK 2014/2015

Zamówienie na prowadzenie zajęć edukacyjno-artystycznych w GOK.doc

 

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty.doc

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Wyjaśnienie do SIWZ 05.09.2014.pdf

Wyjaśnienie SIWZ 03.09.2014.pdf

Wyjaśnienie SIWZ 01.09.2014.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
PFU - załącznik nr 1 do SIWZ.zip
Zestawienie tabelaryczne działek - załącznik nr 2 do SIWZ.xls
Przedmiary - załącznik nr 3 do SIWZ.zip

Budowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego przy Zespole Szkół w Radliczycach

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia.7z  

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z opiekunem w roku szkolnym 2014/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ i załączniki.pdf

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Szczytniki

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Gorzuchy (obręb ewidencyjny Radliczyce)o dłg. 0,720 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
Opis przedmiotu zamówienia.zip

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Radliczyce – Trzęsów (obręb ewidencyjny Marchwacz Kolonia) o dłg. 0,990 km – etap I

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
Opis przedmiotu zamówienia.zip

 

Budowa stawów ziemnych – zbiorników małej retencji na terenie Gminy Szczytniki

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Wyjaśnienie SIWZ 06.06.2014.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa stawu ziemnego - zbiornika małej retencji w Krowicy Pustej:
Opis przedmiontu zamówienia Krowica cz1.zip
Opis przedmiontu zamówienia Krowica cz2.zip
Opis przedmiontu zamówienia Krowica cz3.zip
Opis przedmiontu zamówienia Krowica cz4.zip

Budowa stawu ziemnego - zbiornika małej retencji w Radliczycach:
Opis przedmiontu zamówienia Radliczyce cz1.zip
Opis przedmiontu zamówienia Radliczyce cz2.zip
Opis przedmiontu zamówienia Radliczyce cz3.zip
Opis przedmiontu zamówienia Radliczyce cz4.zip

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wybory oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu postępowania.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty 04.08.2014r.pdf 

Informacja o powtórzeniu czynności związanych z oceną ofert i wyborem najkorzystniejszej oferty.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Wyjaśnienia SIWZ 02.06.2014r.doc

Wyjaśnienie SIWZ 29.05.2014r.doc

Wyjaśnienie SIWZ 27.05.2014.doc

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
PFU - załącznik nr 1 do SIWZ.zip
Zestawienie tabelaryczne działek - załącznik nr 2 do SIWZ.xls
Przedmiary - załącznik nr 3 do SIWZ.zip

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy w Szczytnikach

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Zapytanie ofertowe.doc

Formularz ofertowy.doc
Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Opis oferowanego samochodu.doc

Modernizacja boiska – budowa modułu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Stawie

Postępowanie zostało unieważnione

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz oferty.pdf
Przedmiar robót.pdf

Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Radliczyce

Informacja o wyborze oferty.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz oferty.doc
Formularz cenowy.doc

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Popów, Marcjanów oraz Kobylarka (obręb ewidencyjny Szczytniki) o łącznej dłg. 2,298 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Popów o dłg. 0,62 km.zip
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Marcjanów o dłg. 0,998 km.zip
Przebudowa nawierzchni drogi dminnej w msc. Kobylarka (obręb ewidencyjny Szczytniki).zip

 

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawców, odrzuceniu ofert Wykonawców oraz unieważnieniu postępowania.pdf

Wyjaśnienie do SIWZ. pdf    01.04.2014

Uzupełnienie do SIWZ.pdf   27.03.2014
Wyjaśnienie do SIWZ.pdf    27.03.2014

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
PFU - załącznik nr 1 do SIWZ.zip
Zestawienie tabelaryczne działek - załacznik nr 2 do SIWZ.xls
Przedmiary - załacznik nr 3 do SIWZ.zip

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Star 26P

Informacja.pdf

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu.pdf

Wzór umowy i oferty.doc
Dokumentacja fotograficzna.jpg

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Pośrednik, Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Trzecie o łącznej dłg. 2,508 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Sobiesęki Trzecie o dłg. 0,890 km.zip
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Sobiesęki Pierwsze o dłg. 0,998 km.zip
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Pośrednik o dłg. o,620 km.zip

 

Zapytanie ofertowe na modernizację istniejącego placu zabaw w miejscowości Radliczyce

Unieważnienie postępowania.pdf

Zapytanie ofertowe.doc
Formularz cenowy.doc
Oferta.doc

Zakup energii elektrycznej

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Odpowiedzi na zapytania.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu- BZP.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu- platforma licytacji elektronicznych.pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
Oświadczenie o spełnienie warunków.doc
Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc
Projekt Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.pdf
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Wykaz dostaw.doc
Wzór wniosku.doc
Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc
Załącznik nr 2 do projektu umowy - Pełnomocnictwo.doc

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Mroczki Wielkie, w msc. Staw : ul. Łąkowa oraz ul. Ogrodowa o łącznej dłg. 1,300 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Wyjaśnienie do SIWZ.doc
Kosztorys ofertowy - Staw ul. Ogrodowa.doc

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia Mroczki Wielkie:

Opis techniczny.pdf
Plan orientacyjny.pdf
Plan sytuacyjny.pdf
Przedmiar.pdf
Przekrój normalny.pdf
SST.pdf

Opis przedmiotu zamówienia Staw, ul. Łąkowa:

Opis techniczny.pdf
Plan orientacyjny.pdf
Plan sytuacyjny.pdf
Przedmiar.pdf
Przekrój normalny.pdf
SST.pdf

Opis przedmiotu zamówienia Staw, ul. Ogrodowa:


Opis techniczny.pdf
Plan orientacyjny.pdf
Plan sytuacyjny.pdf
Przedmiar.pdf
Przekrój normalny.pdf
SST.pdf

Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę oświetleniową na rok 2014

Zaproszenie do negocjacji.pdf

Ogólne warunki umowy.pdf

Modernizacja, polegająca na remoncie budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie (remont przychodni, podział lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na dwa lokale).

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Wyjaśnienie SIWZ 2.pdf

Wyjaśnienie SIWZ.pdf

Zestawienie stolarki.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia - lokal mieszkalny

Branża budowlana1
Branża budowlana2
Branża budowlana3
Branża budowlana4
Branża budowlana5
Branża sanitarna1
Branża sanitarna2
Branża sanitarna3
Branża sanitarna4
Branża sanitarna5
Branża elektryczna1


Przedmiar1 - lokal mieszkalny
Przedmiar2 - lokal mieszkalny


Opis przedmiotu zamówienia - przychodnia

Branża budowlana1
Branża budowlana2
Branża budowlana3
Branża budowlana4
Branża sanitarna1
Branża sanitarna2
Branża elektryczna1
Branża elektryczna2


Przedmiar1 - przychodnia
Przedmiar2 - przychodnia

 

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Szczytniki

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Zamówienie na prowadzenie zajęć edukacyjno-artystycznych w GOK

Zamówienie na prowadzenie zajęć.pdf

 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Guzdek (obręb geodezyjny Pośrednik), w msc. Szczytniki (osiedle) oraz Pamiątków-Antonin-Niemiecka Wieś o łącznej dłg. 3,1235 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamównienia (droga w msc. Guzdek):

Dane wyjściowe do projektowania.pdf
Plan orientacyjny.pdf
Przedmiar robót.pdf
Przekrój normalny.pdf
SST Guzdek.pdf
Sytuacja - Guzdek1.pdf
Sytuacja - Guzdek2.pdf
Sytuacja - Guzdek3.pdf
Sytuacja - Guzdek4.pdf
Sytuacja - Guzdek5.pdf

 

Opis przedmiotu zamówienia (droga w msc. Szczytniki-osiedle):

Opis techniczny.pdf
Przedmiar robót.pdf
SST Szczytniki.pdf
Rysunek1.pdf
Rysunek2.pdf
Rysunek3.pdf

 

Opis przedmiotu zamówienia (droga w msc. Pamiątków-Antonin-Niemiecka Wieś):

Dane wyjściowe do projektowania.pdf
Projekt budowlany.pdf
Plan orientacyjny.pdf
Opis techniczny.pdf
Plan sytuacyjny1.pdf
Plan sytuacyjny2.pdf
Plan sytuacyjny3.pdf
Plan sytuacyjny4.pdf
Przekrój normalny.pdf
Przedmiar robót.pdf
SST.pdf

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Murowaniec (obręb geodezyjny Marcjanów) o dłg. 0,070 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia:
Opis techniczny Murowaniec 70m.pdf
Plan orientacyjny Murowaniec 70m.pdf
Plan sytuacyjny Murowaniec 70m.pdf
PRZEDMIAR Murowaniec 70m.pdf
Przekroj normalny Murowaniec 70m.pdf
SST Murowaniec 70m.pdf

I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w msc. Borek

Ogłoszenie o przetargu.pdf

 

I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności lokalu wmieszkalnego położonego w msc. Lipka (obręb geod. Kościany)

Ogłoszenie o przetargu.pdf

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Szczytniki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.doc

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Guzdek (obręb geodezyjny Pośrednik) oraz w msc. Szczytniki (osiedle) o łącznej dłg. 1,7575 km

Unieważnienie postępowania.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

 

Opis przedmiotu zamówienia Guzdek:

Dane wyjściowe do projektowania.pdf

Plan orientacyjny.pdf

Plan sytuacyjny2.1.pdf

Plan sytuacyjny2.2.pdf  

Plan sytuacyjny2.3.pdf  

Plan sytuacyjny2.4.pdf 

Plan sytuacyjny2.5.pdf 

Przedmiar robót.pdf

Przekrój normalny.pdf

SST Guzdek.pdf  

 

Opis przedmiotu zamówienia Szczytniki:

Opis techniczny.pdf

Plan orientacyjny.pdf

Plan sytuacyjny.pdf

Przedmiar robót.pdf

Przekrój normalny.pdf

SST Szczytniki.pdf

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Rudunki Szczytnickie - Kuczewola (obręb geodezyjny Kuczewola) o dłg. 1,425 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Wyjaśnienie SIWZ.pdf 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis techniczny.pdf

SST.pdf

Rys.1.pdf

Rys2.1.pdf

Rys.2.2.pdf

Rys.2.3.pdf

Rys.2.4.pdf

Rys.3.pdf

Przedmiar robót.pdf

 

 

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z opiekunem w roku szkolnym 2013/2014

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ i załaczniki.pdf

 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Murowaniec (obręb geodezyjny Marcjanów) oraz Grab-Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) o łącznej dłg. 1,450 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Wyjasnienie SIWZ 8.07.2013.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia Grab-Marchwacz:

Opis techniczny Grab-Marchwacz.pdf
Plan orientacyjny Grab-Marchwacz.pdf
Plan sytuacyjny Grab-Marchwacz.pdf
Przedmiar Grab-Marchwacz.pdf
Przekrój normalny Grab-Marchwacz.pdf
Sst Grab-Marchwacz.pdf

Opis przedmiotu zamówienia Murowaniec:

Opis techniczny Murowaniec.pdf
Plan orientacyjny Murowaniec.pdf
Plan sytuacyjny Murowaniec.pdf
Przedmiar Murowaniec.pdf
Przekrój normalny Murowaniec.pdf
Sst Murowaniec.pdf

 

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc
Załącznik nr 2 Zestawienie nieruchomości i osób zamieszkałych w poszczególnych nieruchomosciach na podstawie złożonych deklaracji wraz z zdeklarowanym sposobem zbiórki odpadów komunalnych.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt  umowy.doc
Załącznik nr 4 Plan sieci dróg gminnych.pdf

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz laptopów

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Zmiana treści SIWZ.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ na dostawę pomocy dydaktycznych oraz laptopów.doc

Załącznik nr 1 Oferta.doc
Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków.doc
Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Załącznik nr 4 Formularz cenowy - Część I.xls
Załącznik nr 4a Formularz cenowy - Część II.xls
Załącznik nr 5 Zakres zadań podwykonawców.doc
Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc
Załącznik nr 7 Projekt umowy.doc

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Krowica Zawodnia (etap I i II) oraz Tymieniec o łącznej dłg. 2,125 km

 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia : Krowica Zawodnia (etap I)

OPIS TECHNICZNY Krowica Zawodnia 1425m E1.pdf
Plan orientacyjny Krowica Zawodnia 1425m E1.pdf
Plan sytuacyjny  1  Krowica Zawodnia 1425m E1.pdf
Plan sytuacyjny  2  Krowica Zawodnia 1425m E1.pdf
PRZEDMIAR  Krowica Zawodnia 1425m E1.pdf
Przekrój normalny  Krowica Zawodnia 1425m E1.pdf
ST Krowica Zawodnia 1425m E1.pdf

Opis przedmiotu zamówienia : Krowica Zawodnia (etap II)

OPIS TECHNICZNY Krowica Zawodnia 370m E2.pdf
Plan orientacyjny Krowica Zawodnia 370m E2.pdf
Plan sytuacyjny Krowica Zawodnia 370m E2.pdf
PRZEDMIAR  Krowica Zawodnia 370m E2.pdf
Przekrój normalny  Krowica Zawodnia 370m E2.pdf
ST Krowica Zawodnia 370m E2.pdf

Opis przedmiotu zamówienia : Tymieniec

OPIS TECHNICZNY Tymieniec.pdf
Plan orientacyjny Tymieniec.pdf
Plan sytuacyjny Tymieniec.pdf
PRZEDMIAR  Tymieniec.pdf
Przekrój normalny  Tymieniec.pdf
ST Tymieniec.pdf

Sprzedaż samochodu marki Żuk

Informacja o wynikach przetargu.pdf

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Żuk.pdf

Wzór umowy i oferty.doc

Dokumentracja fotograficzna.pdf

 

Ogłoszenia o sprzedaży głowicy kosiarki bijakowej II przetarg

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczytniki

 
 
 
 
Ogłoszenie:
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwanowicach
 
Zadanie nr 2 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szczytnikach
 
Zadanie nr 3 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marchwaczu
 
Zadanie nr 4 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie
 
Przedmiary: 
Zadanie nr 1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwanowicach
 
Zadanie nr 2 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szczytnikach
 
Zadanie nr 3 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marchwaczu
 
Zadanie nr 4 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie 
 
STWiOR:
Zadanie nr 1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwanowicach
 
Zadanie nr 2 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szczytnikach
 
Zadanie nr 3 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marchwaczu
 
Zadanie nr 4 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie
 
 

Ogłoszenia o sprzedaży głowicy kosiarki bijakowej

Budowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Iwanowicach

 
 
 
 
Ogłoszenie:
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiary:
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

Budowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego przy Zespole Szkół w Marchwaczu

 
 
 
Kolorystyka boiska.pdf   2013-01-22
 
Ogłoszenie:
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiary:
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Szczytniki

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf           2012-12-18
 
Ogłoszenie:
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf      2012-12-07
SIWZ.doc                                       2012-12-07

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z opiekunem w okresie I - VI 2013r.

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf        2012-12-19
 
Informacja:
Informacja.pdf    2012-12-03
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf      2012-12-03
 
Ogłoszenie
SIWZ.doc                           2012-11-30
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia.pdf          2012-11-30
Formularz cenowy.pdf                  2012-11-30
Formularz oferty.doc                   2012-11-30
Trasa nr 1 ZS Szczytniki.pdf             2012-11-30
Trasa nr 2 ZS Radliczyce.pdf             2012-11-30
Trasa nr 3 ZS Iwanowice.pdf              2012-11-30
Trasa nr 4 ZS Staw.pdf                 2012-11-30
Trasa nr 5 ZS Marchwacz.pdf          2012-11-30
Załącznik 1 - oświadczenie.doc           2012-11-30
Załącznik2 - oświadczenie.doc           2012-11-30
Załącznik 3 - doświadczenie zawodowe.doc            2012-11-30
Załącznik 4 - wykaz sprzętu.doc                         2012-11-30
Załącznik 5 - wykaz personelu.doc                     2012-11-30
Załącznik 6 - oświadczenie uprawnienia.doc                 2012-11-30

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Główczyn o dłg. 1,220 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf       2012-12-19
 
Ogłoszenie
SIWZ .doc                       2012-11-30
 
Opis przedmiotu zamówienia:        
OPIS TECHNICZNY Główczyn 1220m.pdf         2012-11-30
Plan orientacyjny Główczyn 1220m.pdf           2012-11-30
Plan sytuacyjny Główczyn 1220m.pdf             2012-11-30
PRZEDMIAR Główczyn 1220m.pdf                 2012-11-30
Przekroje normalne Główczyn 1220m.pdf          2012-11-30
ST Główczyn 1220m.pdf                              2012-11-30

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Radliczyce o dłg. 0,400 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf        2012-12-11
 
Wyjaśnienie 26.11.2012.pdf           2012-11-26
 
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf      2012-11-16
SIWZ.doc                                2012-11-16
 
Opis przedmiotu zamówienia
Plan orientacyjny Radliczyce.pdf          2012-11-16
Plan sytuacyjny Radliczyce.pdf            2012-11-16
PRZEDMIAR Radliczyce.pdf                2012-11-16
Przekrój normalny Radliczyce.pdf          2012-11-16
ST Radliczyce.pdf                             2012-11-16
OPIS TECHNICZNY Radliczyce.pdf          2012-11-16
 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 719.515,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

 
 
Załączniki do wyjaśnienia SIWZ:   2012-11-21
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.jpg                        
Zaświadczenie o wyborze Wójta.jpg                       
Bilans SPZOZ 2011.pdf                                        
Bilans SPZOZ.pdf                                       
Rb-27.III.pólrocze.pdf                                        
Rb-28.III.pólrocze.pdf                                         
Rb-N.III.półrocze.pdf                                        
Rb-NDS.III.półrocze.pdf                                        
Rb-Z.III.półrocze.pdf                                         
 
Wyjaśnienie SIWZ 16.11.2012.doc                                    2012-11-16
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf        2012-11-14
Wyjaśnienie SIWZ.doc                   2012-11-14
 
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf                          2012-11-07
SIWZ.doc                                                      2012-11-07
 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf         2012-10-25
 
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia[1].pdf          2012-10-16
Wyjasnienie_nr_1_SIWZ.pdf           2012-10-16
Nowy_formularz_oferty.doc           2012-10-16
 
 
Ogłoszenie
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf          2012-10-10
SIWZ.doc           2012-10-10
Wykaz_majatku.xls           2012-10-10

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Poręby o dłg. 0,930 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf         2012-11-09
 
Wyjasnienie SIWZ.pdf        2012-10-19
 
ogłoszenie
Ogloszenie o zamowieniu.pdf          2012-10-09
SIWZ.doc          20`12-10-09
 
 
OPIS TECHNICZNY Poreby.pdf          2012-10-09
Plan orientacyjny Poreby.pdf          2012-10-09
Plan sytuacyjny Poreby.pdf          2012-10-09
PRZEDMIAR Poreby, gm Szczytniki.pdf          2012-10-09
Przekroj normalny Poreby.pdf          2012-10-09
ST Poreby.pdf          2012-10-09

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4631P Iwanowice - Zajączki (obręb geodezyjny Iwanowice i Pośrednik) o dłg. 1,100 km wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej.

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf         2012-10-19
 
Wyjasnienie_SIWZ 12.10.2012.pdf         2012-10-12
 
Zmiana_SIWZ_11.10.2012.pdf         2012-10-11
 
 
Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf          2012-10-05
Zmiana tresci SIWZ.pdf        2012-10-05
 
Ogloszenie o zamowieniu.pdf          2012-10-03
SIWZ.doc          2012-10-03
 
Opis przedmiotu zamówienia
1 Plan sytuacyjny Iwanowice - Zajaczki-1.pdf          2012-10-03
OPIS TECHNICZNY Iwanowice - Zajaczki.pdf          2012-10-03
Plan orientacyjny Iwanowice - Zajaczki.pdf          2012-10-03
PRZEDMIAR Iwanowice - Zajaczki E2-1,1.pdf          2012-10-03
Przekroje normalne Iwanowice - Zajaczki.pdf          2012-10-03
ST Iwanowice - Zajaczki.pdf          2012-10-03

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4631P Iwanowice – Zajączki (obręb geodezyjny Iwanowice i pośrednik) o dłg. 5,420 km.

 
Zawiadomienie o wyborze oferty-1.pdf         2012-09-26
   
Wyjasnienie SIWZ 19.09.2012 r..pdf         2012-09-19
 
Wyjasnienie SIWZ 17.09.2012 r..pdf         2012-09-17
 
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf          2012-09-07
SIWZ .doc          2012-09-07
 
Opis przedmiotu zamówienia:
1 Plan sytuacyjny Iwanowice - Zajączki.pdf          2012-09-07
2 Plan sytuacyjny Iwanowice - Zajączki.pdf          2012-09-07
3 Plan sytuacyjny Iwanowice - Zajączki.pdf          2012-09-07
4 Plan sytuacyjny Iwanowice - Zajączki.pdf          2012-09-07
5 Plan sytuacyjny Iwanowice - Zajączki.pdf          2012-09-07
OPIS TECHNICZNY Iwanowice - Zajączki.pdf          2012-09-07
Plan orientacyjny Iwanowice - Zajączki.pdf          2012-09-07
PRZEDMIAR Iwanowice - Zajączki E1.pdf          2012-09-07
ST Iwanowice - Zajączki.pdf          2012-09-07

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Pośrednik o dłg. 0,800 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf         2012-09-25
 
Wyjasnienie SIWZ 17.09.2012 r.-1.pdf           2012-09-17
 
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf          2012-09-05
SIWZ .doc          2012-09-05
 
Opis przedmiotu zamówienia.
 
OPIS TECHNICZNY Pośrednik.pdf          2012-09-05
Plan sytuacyjny Pośrednik.pdf          2012-09-05
PRZEDMIAR Pośrednik, gm Szczytniki.pdf          2012-09-05
Przekroj normalny Pośrednik.pdf          2012-09-05
 

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z opiekunem w okresie IX-XII 2012r.

 
 
 

Unieważnienie przetargu „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z opiekunem w okresie IX-XII 2012r”

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z opiekunem w okresie IX - XII 2012 r.

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w m. Kolonia Marchwacz i m. Szczytniki o dł. 1000 m.

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf                                                              
                                                                 data publikacji:
Ogloszenie o zamowieniu.doc                         19.07.2012 r.
SIWZ.doc                         19.07.2012 r.
OPIS TECHNICZNY Kolonia Marchwacz.pdf                         19.07.2012 r.
OPIS TECHNICZNY Szczytniki Wawry.pdf                         19.07.2012 r.
Plan orinetacyjny Kolonia Marchwacz.pdf                         19.07.2012 r.
Plan orientacyjny Szczytniki Wawry.pdf                         19.07.2012 r.
Plan sytuacyjny Kolonia Marchwacz-1.pdf                         19.07.2012 r.
Plan sytuacyjny Szczytniki Wawry.pdf                         19.07.2012 r.
PRZEDMIAR Kolonia Marchwacz.pdf                         19.07.2012 r.
PRZEDMIAR Szczytniki Wawry.pdf                       19.07.2012 r.
Przekroj normalny Kolonia Marchwacz.pdf                       19.07.2012 r.
Przekroj normalny Szczytniki Wawry.pdf                       19.07.2012 r.
ST Kolonia Marchwacz.pdf                       19.07.2012 r.
ST Szczytniki Wawry.pdf                       19.07.2012 r.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Marchwacz

Ogłoszenie                                                        data publikacji 2012-06-29
 
SIWZ                                                               data publikacji 2012-06-29
Wyjasnienie SIWZ 11.07.2012 r..pdf                             data publikacja 2012-07-11
 
STWiOR                                                           data publikacji 2012-06-29
 
Przedmiar                                                         data publikacji 2012-06-29
 
Opis przedmiotu zamówienia                             data publikacji 2012-06-29
 
 
 
 

Rewaloryzacja rynku w miejscowości Iwanowice

 
Wyjasnienie SIWZ 19.06.2012 r..pdf                                                                                  2012-06-19
Przedmiar zielen.pdf                                                                                                 2012-06-19
 
Zmiana ogłoszenia.doc 2012-06-21
Zmiana treści SIWZ.doc 2012-06-21
Przedmiar zieleń.pdf 2012-06-21
 
Opis przedmiotu zamówienia

Elektryka

Nazwa pliku
Data publikacji
mapa - Plac Kordeckiego w Iwanowicach - podklad.TIF 2012-06-06
mapa Plac Kordeckiego w Iwanowicach - podklad szata roslinna.TIF 2012-06-06
Plac Kordeckiego w Iwanowicach - przedmiar robót 2010.02.12.pdf 2012-06-06
Plac Kordeckiego w Iwanowicach - STWiOR.pdf 2012-06-06
Projekt budowlano-wykonawczy - rys 1 - format A3.pdf 2012-06-06
Projekt budowlano-wykonawczy - rys 2 - format A3.pdf 2012-06-06
Projekt budowlano-wykonawczy - rys 3 - format A3.pdf 2012-06-06
Projekt budowlano-wykonawczy - rys 4 - format A4.pdf 2012-06-06
Projekt budowlano-wykonawczy.pdf 2012-06-06

Projekt zieleni

 

Nazwa pliku
Data publikacji
inwentaryzacja dendrologiczna.PDF 2012-06-06
Kosztorysy ofertowe.doc 2012-06-06
projekt szaty roślinnej.doc 2012-06-06
projekt zieleni.PDF 2012-06-06
przedmiar.pdf 2012-06-06

 Roboty drogowe

Nawza pliku Data publikacji
opis techniczny.doc 2012-06-06
przedmiar.pdf 2012-06-06
sst plac ks.Kordeckiego.pdf 2012-06-06

"Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Szczytnikach" Projekt współfinansowany w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313 Odnowa i roz

 

Nazwa pliku

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty[1].pdf                                                                       02.07.2012

Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 29-05-2012
SIWZ.doc 29-05-2012
Wyjaśnienie SIWZ.pdf 04-06-2012
Wyjasnienie SIWZ 8.06.2012 r..pdf 08-06-2012
Wyjasnienie SIWZ 12.06.2012 r..pdf 12-06-2012
Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji
branża budowlana
Projekt technologi wyposazenia.pdf 29-05-2012
Projekt archiektoniczno budowlany.pdf 29-05-2012
Projekt budowlany branży konstrukcyjnej.pdf 29-05-2012
Projekt zagospodarowania terenu.pdf
29-05-2012
branża elektryczna
1-15.pdf 29-05-2012
2-15.pdf 29-05-2012
3-15.pdf 29-05-2012
4-15.pdf 29-05-2012
5-15.pdf 29-05-2012
6-15.pdf 29-05-2012
7-15.pdf 29-05-2012
8-15.pdf 29-05-2012
9-15.pdf 29-05-2012
10-15.pdf 29-05-2012
11-15.pdf 29-05-2012
12-15.pdf 29-05-2012
13-15.pdf 29-05-2012
14-15.pdf 29-05-2012
15-15.pdf 29-05-2012
Opis sala Szczytniki.pdf 29-05-2012
1-15.pdf 29-05-2012
2-15.pdf 29-05-2012
3-15.pdf 29-05-2012
branża sanitarna
Aksonometria wody - rys. 4.pdf 29-05-2012
Opis techniczny - kotlownia, wewn. inst. c.o., wod-kan.pdf 29-05-2012
Przyłącza zewn. wod-kan - plan syt. - rys. 1.pdf 29-05-2012
Przyłącza zewn. wod-kan - profil kanal. sanitarnej - rys. 2.pdf 29-05-2012
Przyłącza zewn. wod-kan - profil wody - rys. 3.pdf 29-05-2012
Rozwiniecie inst. c.o. - rys. 11.pdf 29-05-2012
Rozwinięcie inst. c.o. - rys. 10.pdf 29-05-2012
Rozwinięcie kanalizacji - rys. 5.pdf 29-05-2012
Rozwinięcie kanalizacji - rys. 6.pdf 29-05-2012
Rzut I pietra - inst. c.o. - rys. 9.pdf 29-05-2012
Rzut i przekrój kotlowni - rys. 12.pdf 29-05-2012
Rzut parteru - inst. c.o. - rys. 8.pdf 29-05-2012
Rzut parteru - inst. wod-kan - rys. 2.pdf 29-05-2012
Rzut pietra - inst. wod-kan - rys. 3.pdf 29-05-2012
Rzut piwnic - inst. c.o. - rys. 7.pdf 29-05-2012
Rzut piwnic - inst. wod-kan - rys. 1.pdf 29-05-2012
Schemat kotłowni - rys. 13.pdf 29-05-2012
Szczytniki-rozb. Szkoły.pdf 29-05-2012
STWiOR
Specyfikacja sala gimnastyczna Szczytniki.pdf 29-05-2012
Specyfikacja techn. - instalacje wewn..pdf 29-05-2012
Specyfikacja techn. - roboty ziemne.pdf 29-05-2012
ST sala.pdf 29-05-2012
Przedmiary robót
Kosztorys ofertowy sala gimnastyczna wraz z zapleczem - instalacja elektryczna.p 29-05-2012
Kosztorys ofertowy technologia sali - wyposażenie.pdf 29-05-2012
Kotłownia ZS Szczytniki.pdf 29-05-2012
przedm. teren.pdf 29-05-2012
Przedmiar łącznik - instalacja elektryczna.pdf 29-05-2012
Przedmiar robot ETAP II wewn wod kan.pdf 29-05-2012
Przedmiar robot ETAP I kotłownia grzewcza.pdf 29-05-2012
Przedmiar robot ETAP I przylancz wody i zewn kan sanit.pdf 29-05-2012
Przedmiar robot ETAP I wewn inst co.pdf 29-05-2012
Przedmiar robot ETAP I wewn wod kan.pdf 29-05-2012
Przedmiar robot ETAP II wewn instal co.pdf 29-05-2012
Przedmiar sala - instalacja elektryczna.pdf 29-05-2012
Przedmiar technologia sali - wyposażenie.doc 29-05-2012
Szczytniki b etap-1 przedm. of.pdf 29-05-2012
Szczytniki b etap-2 przedm. of.pdf 29-05-2012
Szczytniki b etap-3 przedm. of.pdf 29-05-2012
Szczytniki etap I - ofertowy instlacja elektryczna.pdf 29-05-2012
Wewn inst co ETAP II ZS Szczytniki.pdf 29-05-2012
Wewn inst co ETAP I ZS Szczytniki (4).pdf 29-05-2012
Wewn wod kan ETAP I ZS Szczytniki.pdf 29-05-2012
Wewn wod kan ETAP II ZS Szczytniki.pdf 29-05-2012
Zew wod kan ETAP I ZS Szczytniki.pdf

29-05-2012

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Tymieniec oraz Mroczki Wielkie o łącznej dłg. 0,875 km.

Nazwa pliku

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf                                                                   20`12-06-21 

Data ublikacji
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2012-05-22
SIWZ .doc 2012-05-22


Opis przedmiotu zamówienia Tymieniec
Nazwa pliku

Data publikacji
OPIS TECHNICZNY Tymieniec.pdf 2012-05-22
Plan orientacyjny Tymieniec, gm Szczytniki.pdf 2012-05-22
Plan sytuacyjny Tymieniec.pdf 2012-05-22
PRZEDMIAR Tymieniec - E2.pdf 2012-05-22
Przekrój normalny Tymieniec.pdf 2012-05-22
ST Tymieniec.pdf 2012-05-22
 
Opis przedmiotu zamówienia Mroczki Wielkie
Nazwa pliku

Data publikacji
OPIS TECHNICZNY Mroczki Wielkie.pdf 2012-05-22
Plan orientacyjny Mroczki Wielkie.pdf 2012-05-22
Plan sytuacyjny Mroczki Wielkie.pdf 2012-05-22
PRZEDMIAR Mroczki Wielkie 390m.pdf 2012-05-22
ST Mroczki Wielkie 390m.pdf 2012-05-22

Przekrój normalny Mroczki Wielkie 390m.pdf

2012-05-22
Wyjasnienie_SIWZ_31.05.2012_r.[1] Mroczki W.pdf                                                                                         2012-05-31

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Główczyn o dłg. 1,250 km.

Nazwa pliku Data publikacji
[-- $ZALACZNIK={1}--] 2012-05-10
[-- $ZALACZNIK={2}--] 2012-05-10

Opis przedmiotu zamówienia:

[-- $ZALACZNIK={3}--] 2012-05-10
[-- $ZALACZNIK={4}--] 2012-05-10
[-- $ZALACZNIK={5}--] 2012-05-10
[-- $ZALACZNIK={6}--] 2012-05-10
[-- $ZALACZNIK={7}--] 2012-05-10
[-- $ZALACZNIK={8}--] 2012-05-10
[-- $ZALACZNIK={9}--] 2012-05-10

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Główczyn o dłg. 1,250 km.

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenieo zamówieniu.pdf 2012-05-10
SIWZ .doc 2012-05-10
2012-05-21

Opis przedmiotu zamówienia:

OPIS TECHNICZNY Główczyn.pdf 2012-05-10
Plan orientacyjny Główczyn.pdf 2012-05-10
Plan sytuacyjny Główczyn.pdf 2012-05-10
Plan sytuacyjny Główczyn 2.pdf 2012-05-10
PRZEDMIAR Główczyn, gm Szczytniki.pdf 2012-05-10
Przekroje normalne Główczyn.pdf 2012-05-10

ST Główczyn (2).pdf

2012-05-10

2012-06-05

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf                                                                                            2012-06-05

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka Wieś

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Niemiecka Wieś – Joanka o dłg. 0,270 km

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Stawie

Sprzedaż koparko-ładowarki

Przetarg na "Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Szczytniki"

 
 

Przerarg na sprzedaż koparko-ładowarki

Modernizacja, polegająca na remoncie oczyszczalni ścieków typu Lemna w Popowie, Gmina Szczytniki

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Iwanowice (osiedle) o dłg. 0,160 km

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.345.341,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Niemiecka Wieś, Joanka, Daniel oraz Kuczewola o łącznej dłg. 1,940 km

Modernizacja, polegająca na remoncie oczyszczalni ścieków typu Lemna w Popowie, Gmina Szczytniki

 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Popów, Mroczki Wielkie oraz

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Sobiesęki Trzecie - Pośrednik o dłg. 1,430 km - etap II.

Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Sobiesęki Trzecie - Pośrednik o dłg. 1,770 km - etap I.

Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki

SIWZ.pdf
 
Postepowanie zostało unieważnione