Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ 22.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o spełnainiu warunków udziału w postępowaniu

Załączniki 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załączniki 6 do SIWZ Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz dostaw