Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 1.500.000,00 zl (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 zł) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia