Przebudowa drogi gminnej nr 675736P w miejscowości Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 02.03.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ 02.03.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ 25.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót