Przebudowa drogi gminnej nr 675711P Staw - Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 25.05.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ 25.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót