Przebudowa drogi gminnej nr 675707P w miejscowości Lipka

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 20.08.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ 20.08.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ 18.08.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót