Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Informacja o wyborzenaj korzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 04.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki od nr 1 do nr 6 znajdują się w treści SIWZ
Załącznik nr 7 Wzór umowy
Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 9 Zestawienie nieruchomości i osób zamieszkałych
Załącznik nr 10 Wykaz nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Szczytniki
Załącznik nr 11 Plan sieci dróg gminnych