Ogłoszenia o zamówieniu - 2020r.

Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin - Popów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ 18.01.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki JELCZ 415

Protokół

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 2- Regulamin

Załącznik nr 3 - umowa kupna - sprzedaży

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE

Zarządzenie Wójta Gminy

Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”

realizowanego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik nr 3 - wzór Umowy

Załącznik nr 5 - Sprzęt komp. i multimedialny OPZ

CPU Benchmark - 2020-12-07

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 14.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki od nr 1 do nr 6 znajdują się w treści SIWZ
Załącznik nr 7 Wzór umowy
Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 9 Zestawienie nieruchomości i osób zamieszkałych
Załącznik nr 10 Wykaz nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Szczytniki
Załącznik nr 11 Plan sieci dróg gminnych

Usługa oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy

w obrębie administracyjnym Gminy Szczytniki za rok 2021.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin w formule "zaprojektuj i wybuduj "

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ PFU, decyjzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów w formule "zaprojektuj i wybuduj "

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ PFU, decyjzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przebudowa drogi gminnej nr 675711P w miejscowości Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 16.11.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ 16.11.2020

Przedmiary robót

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 5.837.287,00 zł przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ 04.09.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ 02.09.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ 28.08.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.08.2020

Zmiana treści SIWZ z 26.08.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ z 26.08.2020

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ z 24.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Dokumenty finansowe

Przebudowa drogi gminnej nr 675707P w miejscowości Lipka

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 20.08.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ 20.08.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ 18.08.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ 22.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o spełnainiu warunków udziału w postępowaniu

Załączniki 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załączniki 6 do SIWZ Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz dostaw

Przebudowa; rozbudowa i nadbudowa istniejącej szkoły o klub malucha w miejscowości Marchwacz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 17.07.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ 17.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych w Kaliszu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załącznikami

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załącznikami

Przebudowa drogi w miejscowości Guzdek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Przebudowa drogi w miejscowości Bronibór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Główczyn

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej szkoły o klub malucha w miejscowości Marchwacz

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 16.06.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ 16.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Informacja o wyborzenaj korzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 04.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki od nr 1 do nr 6 znajdują się w treści SIWZ
Załącznik nr 7 Wzór umowy
Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 9 Zestawienie nieruchomości i osób zamieszkałych
Załącznik nr 10 Wykaz nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Szczytniki
Załącznik nr 11 Plan sieci dróg gminnych

Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki o łącznej długości 1,250 km

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Przebudowa drogi w miejscowości Sobiesęki Pierwsze

Informacja o wyborzenaj korzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Przebudowa drogi gminnej nr 675711P Staw - Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 25.05.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ 25.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 1.500.000,00 zl (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 zł) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej nr 675736P w miejscowości Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 02.03.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ 02.03.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ 25.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót