Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000,00 zl (słownie: jeden milion 00/100 zł) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Szczytni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia