Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.117.700,00 zł przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Dokumenty finansowe