Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki o łącznej długości 2,174 km

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót