Odbiór stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert
Uwaga! zmiana terminu składania ofert:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 26.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki od nr 1 do nr 6 znajdują się w treści SIWZ
Załącznik nr 7 Projekt umowy
Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedniotu zamówienia
Załącznik nr 9 Zestawienie nieruchomości i osób zamieszkałych
Załącznik nr 10 Wykaz nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Szczytniki
Załącznik nr 11 Plan sieci dróg gminnych