Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Szczytniki w miejscowości Popów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót