Ogłoszenia o zamówieniu -2019r

Usługa oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w

obrębie administracyjnym Gminy Szczytniki za rok 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf  

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.117.700,00 zł przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Dokumenty finansowe

Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab-Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia-Kolonia Marchwacz-Trzęsów)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 18.10.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ 18.10.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Szczytniki w miejscowości Popów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000,00 zl (słownie: jeden milion 00/100 zł) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Szczytni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na potrzeby publicznego przedszkola w szkole filialnej w Sobiesękach Drugich

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Odbiór stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert
Uwaga! zmiana terminu składania ofert:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 26.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki od nr 1 do nr 6 znajdują się w treści SIWZ
Załącznik nr 7 Projekt umowy
Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedniotu zamówienia
Załącznik nr 9 Zestawienie nieruchomości i osób zamieszkałych
Załącznik nr 10 Wykaz nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Szczytniki
Załącznik nr 11 Plan sieci dróg gminnych

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na potrzeby publicznego przedszkola w szkole filialnej w Sobiesękach Drugich

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2019/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych w Kaliszu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2019/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki o łącznej długości 2,174 km

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby publicznego przedszkola w Radliczycach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót.7z 

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla nauczycieli uczestniczących w projekcie: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert - szkolenia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Załącznik nr. 1 - formularz oferty.doc

Załącznik nr. 2  - projekt umowy UO Szczytniki.doc

Załącznik nr. 3 - wykaz osób.doc

Załącznik nr. 4 - deklaracja współpracy.doc

Załącznik nr. 5 - klauzula RODO.doc

Rewitalizacja centrum miejscowości Staw wraz z oświetleniem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwiarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 1.1.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 1.2.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 1.3.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 1.4.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.1.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.2.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.3.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.4.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.5.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.6.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.7.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.8.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.9.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.2.7z   

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.1.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.2.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.3.1.7z  

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.3.2.7z   

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.3.3.7z   

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.4.7z    

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 4.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 5.7z

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby publicznego przedszkola w Radliczycach

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ 12.03.2019.pdf

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana treści SIWZ 06.03.2019.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ 06.03.2019.pdf

-Rysunek  posadzki 1a

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót.7z 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki o łącznej długości 2,190 km

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana SIWZ 21.02.2019.pdf

Wyjaśnienia SIWZ 21.02.2019.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót cz. I.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót cz. II.7z

Rewitalizacja centrum miejscowości Staw wraz z oświetleniem

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 1.1.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 1.2.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 1.3.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 1.4.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.1.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.2.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.3.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.4.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.5.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.6.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.7.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.8.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.9.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.2.7z   

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.1.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.2.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.3.1.7z  

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.3.2.7z   

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.3.3.7z   

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.4.7z    

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 4.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 5.7z

 

Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Szczytniki poprzez przebudowę, nadbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Stawie wraz z zagospodarowaniem przestrz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana SIWZ 22.01.2019.pdf

Wyjaśnienia SIWZ 22.01.2019.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część I.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część II.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część III.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część III.1.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część III.2.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część IV.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część V.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część VI.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część VII.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część VIII.7z