Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

do wysokości 738.220,00zł przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc

Dokumenty finansowe - cz.1.7z
Dokumenty finansowe - cz.2.7z
Dokumenty finansowe - cz.3.7z
Dokumenty finansowe - cz.4.7z