Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana SIWZ 18.12.2018.pdf

Wyjaśnienia SIWZ 18.12.2018.pdf
- Przedmiar robót koszty kwalifikowalne.pdf
- Przedmiar robót koszty niekwalifikowlane.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc
Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 1.7z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 2.7z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 3.7z  
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 4.7z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 5.7z