Ogłoszenia o zamówieniu -2018r.

Usługa oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf  

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf

Odbiór stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc
Załączniki od nr 1 do nr 6 znajdują się w treści SIWZ
Załącznik nr 7 Projekt umowy.doc
Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedniotu zamówienia.doc
Załącznik nr 9 Zestawienie nieruchomości i osób zamieszkałych.pdf
Załącznik nr 10 Wykaz nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Szczytniki.pdf
Załącznik nr 11 Plan sieci dróg gminnych.pdf

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana SIWZ 18.12.2018.pdf

Wyjaśnienia SIWZ 18.12.2018.pdf
- Przedmiar robót koszty kwalifikowalne.pdf
- Przedmiar robót koszty niekwalifikowlane.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc
Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 1.7z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 2.7z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 3.7z  
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 4.7z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 5.7z

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

do wysokości 738.220,00zł przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc

Dokumenty finansowe - cz.1.7z
Dokumenty finansowe - cz.2.7z
Dokumenty finansowe - cz.3.7z
Dokumenty finansowe - cz.4.7z

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf

Odbiór stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Informacja o unieważnieniu postępowani.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zmiana treści SIWZ 28.11.2018r.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 6 znajdują się w treści SIWZ

Załącznik nr 7 Projekt umowy.doc

Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedniotu zamówienia.doc 

Załącznik nr 9 Zestawienie nieruchomości i osób zamieszkałych.pdf

Załącznik nr 10 Wykaz nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Szczytniki.pdf

Załącznik nr 11 Plan sieci dróg gminnych.pdf

 

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 1.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 2.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 3.7z  

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 4.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 5.7z 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Wyjaśnienie SIWZ.pdf 

Modyfikacja SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 6.xls

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

do wysokości 2.893.941zł przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.462.247zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 431.694zł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana SIWZ 12.09.2018.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Dokumenty finansowe - cz.1.7z

Dokumenty finansowe - cz.2.7z

Dokumenty finansowe - cz.3.7z

Dokumenty finansowe - cz.4.7z

Udzielenie i obsługa kredytu długoterm. do wys. 2.893.941zł przeznacz. na sfinansow. planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.462.247zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobow. z tyt. zac

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Dokumenty finansowe - cz.1.7.z

Dokumenty finansowe - cz.2.7.z

Dokumenty finansowe - cz.3.7.z

Dokumenty finansowe - cz.4.7.z

Przebudowa ciągu dróg gminnych Szczytniki (nr 675734P) – Popów (nr 675712P) wraz z przebudową miejsc postojowych w ciągu drogi nr 675712P- II Przetarg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 1.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 2.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 3.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 4.7Z

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych w Kaliszu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofer.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ i załączniki.pdf

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Informacja z otwarcia ofert - dowóz.pdf

Zmiana SIWZ 26.07.2018.pdf

Wyjaśnienia SIWZ 26.07.2018.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ i załączniki.pdf

 

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do kwoty 500 000 zł do kwoty 1 000 000 zl (zwiększenie limitu) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Gminy Szczytni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Przebudowa ciągu dróg gminnych Szczytniki (nr 675734P) – Popów (nr 675712P) wraz z przebudową miejsc postojowych w ciągu drogi nr 675712P

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana SIWZ 16.07.2018.pdf

Wyjaśnienia SIWZ 16.07.2018.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 1.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 2.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 3.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 4.7Z

Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki o łącznej długości 2,033km

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, przedmiary robót, STWiORB oraz proejkty organizacji ruchu -cz 1.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, przedmiary robót, STWiORB oraz proejkty organizacji ruchu -cz 2.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, przedmiary robót, STWiORB oraz proejkty organizacji ruchu -cz 3.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, przedmiary robót, STWiORB oraz proejkty organizacji ruchu -cz 4.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, przedmiary robót, STWiORB oraz proejkty organizacji ruchu -cz 5.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, przedmiary robót, STWiORB oraz proejkty organizacji ruchu -cz 6.7Z

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do kwoty 500 000zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Gminy Szczytniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Pośrednik i Iwanowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót.7Z

 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 1.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 2.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 3.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 4.7Z

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów

w ramach operacji
„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Guzdek – Pośrednik, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich oraz budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Marcjanów”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 1.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 2.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 3.7Z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - cz 4.7Z

Wymiana konstrukcji dachu i poszycia dachu istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w ramach zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanowicach"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert. pdf

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 

Zmiana SIWZ 9.02.2018.pdf

Wyjaśnienia SIWZ 9.02.2018.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót.7Z