Ogłoszenia o zamówieniu - 2017 r.

Usługa oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w o

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf

 

Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Szczytniki- II przetarg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -sprostowanie.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pd

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót.7Z

Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Szczytniki

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Uwaga! Zmiania terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana SIWZ 8.11.2017.pdf

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ 8.11.2017.pdf

Ogloszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót.7Z

 

Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek–Pośrednik

 w ramach operacji
„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Guzdek – Pośrednik, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Wyjaśnienie SIWZ.pdf       25.10.2017 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja proejktowa, STWiORB, Operat wodno-prawny, przedmiar robót - cz 1.pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja proejktowa, STWiORB, Operat wodno-prawny, przedmiar robót - cz 2.pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja proejktowa, STWiORB, Operat wodno-prawny, przedmiar robót - cz 3.pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja proejktowa, STWiORB, Operat wodno-prawny, przedmiar robót - cz 4.pdf

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych w Kaliszu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich

Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz.1.7zip
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz.2.7zip

Udzielenie i obsługa kredytu długoterm. do wys. 2.419.940zł przeznacz. na sfinansow. planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.335.689zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobow. z tyt. zaciąg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Wyjaśnienie SIWZ 29.08.2017r.pdf

Rb-N za 2015r.pdf
Rb-N za 2016r.pdf
Rb-N za I półrocze 2017r.pdf
Stan zadłużenia Gminy.pdf
Rb-27S za 2015r.pdf
Rb-28S za 2015r.pdf
Rb-NDS za 2015r.pdf
Rb-Z za 2015r.pdf
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r.pdf
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r.pdf
Uchwała budżetowa na 2017r.pdf
WPF na 2017r.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Zmiana treści SIWZ 29.08.2017.pdf

Informacja dla wykonawców.pdf
Dokumenty finansowe 1.pdf
Dokumenty finansowe 2.pdf
Dokumenty finansowe 3.pdf
Dokumenty finansowe 4.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
Dokumenty finansowe - cz1.7z
Dokumenty finansowe - cz2.7z

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych w Kaliszu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2017/2018

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty.jpg

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ  i załączniki.pdf

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja dla wykonawców.pdf   09.08.2017
Przedmiar robót.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz1.7zip
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz2.7zip

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych w Kaliszu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2017/2018

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf    10.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ  i załączniki.pdf

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2017/2018

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf      10.08.2017r

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ  i załączniki.pdf

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku

 

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (odnawialnego) do kwoty 300.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Szczytniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Niemiecka Wieś, Joanka, Antonin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót.7zip

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz.1.7zip
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz.2.7zip

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, Projekt organizacji ruchu, przedmiary robót:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytniki oraz włączenie do drogi krajowej nr 12 - część 1.7z
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytniki oraz włączenie do drogi krajowej nr 12 - część 2.7z
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytniki oraz włączenie do drogi krajowej nr 12 - część 3.7z
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytniki oraz włączenie do drogi krajowej nr 12 - część 4.7z
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Murowaniec.7z
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Radliczyce.7z
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strużka.7z

Odbiór stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 6 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 7 - Projekt umowy.doc
Załącznik nr 8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
Załącznik nr 9  - Zestawienie nieruchomości i osób zamieszkałych.pdf
Załącznik nr 10  - Wykaz pojemników i koszy ulicznych.pdf
Załącznik nr 11 - Plan sieci dróg gminnych.pdf

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Popów - centrum

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ  Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót, projekt organizacji ruchu-cz1.zip
Załącznik nr 9 do SIWZ  Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót, projekt organizacji ruchu-cz2.zip

Przebudowa drogi gminnej nr 675716P Szczytniki-Kobylarka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zmiana treści SIWZ.pdf    01.02.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót, projekt organizacji ruchu.7z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka Wieś - Główczyn nr 675723P, gm. Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf   01.02.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana treści SIWZ 20.01.2017r.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ 20.01.2017r.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót, projekt organizacji ruchu - cz1.7z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót, projekt organizacji ruchu - cz2.7z
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót, projekt organizacji ruchu - cz3.7z