Gospodarka wodno-ściekowa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI W SPRAWIE OKREŚLENIA CEN DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI W SPRAWIE OKREŚLENIA CEN DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Szczytniki informuje, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 czerwca 2021r. znak: PO.RZT.70.244.2021/D/MZ została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki.

Stosownie do art.24e ust. 1 Ustawy w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna organ regulacyjny ogłasza ceny i stawki opłat na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

W dniu 7 lipca 2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z wniosku Gminy Szczytniki na terenie gminy Szczytniki.

 

Taryfa wchodzi w życie na terenie gminy Szczytniki – stosownie do art.24f ust. 1 Ustawy - po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  w dniu 14 lipca 2021r.

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 3-letni okres obowiązywania taryfy (lata 2021 – 2023)

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena jednostkowa (netto i brutto)

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

Grupa 1

Cena za dostarczaną wodę

zł/m3

2,04

2,21

2,10

2,27

2,14

2,32

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Charakterystyka grupy taryfowej

1

Grupa 1

Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego.

 

 

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na 3-letni okres obowiązywania taryfy (lata 2021 – 2023)

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena jednostkowa (netto i brutto)

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

Grupa 1

Cena za odprowadzane ścieki

zł/m3

4,39

4,75

4,60

4,97

4,79

5,18

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Charakterystyka grupy taryfowej

1

Grupa 1

Dostawcy ścieków rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego.