Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXX /155 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XXVIII / 147 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 ,listopada  2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XXVIII / 146 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 ,listopada  2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytniki

 UCHWAŁA NR XXVIII / 145 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 listopada  2020 r. w sprawie : sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, ustalenia operatora Punktu Selektywnej Zbiórki, sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Szczytniki, oraz określenie szczegółowego sposobu obliczania należnej Operatorowi Rekompensaty (mechanizm Rekompensaty) wraz ze wskaźnikiem służącym do obliczania, kontrolowania i przeglądu Rekompensaty oraz reguły dotyczące unikania i zwrotu nadwyżek Rekompensaty

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia wyższej stawki

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomosci

Uchwała Rady Gminy Szczytniki  z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Uchwała Rday Gminy Szczytniki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia wyższej stawki opłaty za odpady nie zbierane selektywnie

Uchwała Rday Gminy Szczytniki z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII 126 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Uchwała Rday Gminy Szczytniki z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII 124 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego spodobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściceli nieruchomości

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytniki

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 grudnia 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji