Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalych

Informacja - otwarcie PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Popów (na terenie oczyszczalni ścieków) jest otwarty od dnia 14.09.2020 r.

Czynny będzie w każdy poniedziałek w godz. 10:00 do 16:00  i każdą sobotę 9:00 – 13:00

Numer telefonu: 515871407

 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Z PSZOK mają prawo skorzystać wszystkie osoby zamieszkujące teren gminy Szczytniki
i  ponoszące opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Szczytniki. Dostarczając odpady komunalne do PSZOK należy potwierdzić miejsce zamieszkania (okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości) oraz dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczytniki (potwierdzenie przelewu, dokonania wpłaty).W przypadku nieokazania dokumentów obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów.

Przywożąc odpady komunalne na PSZOK należy zgłosić się do obsługi PSZOK celem weryfikacji ww. dokumentów

Mieszkaniec sam dokonuje rozładunku odpadów do wskazanego przez obsługę kontenera.

Rodzaje i ilości odpadów, które można dostarczać z nieruchomości zamieszkałych na PSZOK w msc. Popów:

1)      Opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura - bez ograniczeń;

2)      Metale - bez ograniczeń;

3)      Tworzywa sztuczne - bez ograniczeń;

4)      Opakowania szklane oraz szkło - bez ograniczeń;

5)      Opakowania wielomateriałowe - bez ograniczeń;

6)      Odpady ulegające biodegradacji (zielone) - bez ograniczeń;

7)      Zużyta baterie i akumulatory - bez ograniczeń;

8)      Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez ograniczeń;

9)      Przeterminowane leki i chemikalia - bez ograniczeń;

10)   Zużyte opony od samochodów osobowych - 4 szt. na nieruchomość / rok (w przypadku nieruchomości wielorodzinnej 4 szt. na mieszkanie);

11)  Odpady wielkogabarytowe w tym stolarka okienna i drzwiowa - bez ograniczeń;

12)  Drobne odpady poremontowe (gruz, kafelki, itp.) - 100 kg na rok (w przypadku nieruchomości wielolokalowej 100 kg na mieszkanie);

13)  Popiół i żużel z palenisk domowych - bez ograniczeń.

ULOTKA I

ULOTKA II

Dokumenty do pobrania: