Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Szczytniki informuje na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 3. ust.2 pkt 9


ppkt a) Firmą, świadczącą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczytniki jest:

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z . o. o. ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz.
Kontakt do firmy: tel. (62) 764 22 96 tel. (62) 767 23 30 fax (62) 767 44 74 e-mail: biuro@eko.kalisz.pl
Pozwolenie (wpis do działalności regulowanej) na odbiór odpadów z terenu gminy mają również:
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu ul. Bażancia 1A,
62-800 Kalisz,
- Zakład Wielobranżowy Marek Buchnajzer Tymianek 20, 62-840 Koźminek,
- Firma Usługowo-Handlowa „JARTEX” Szczepan Jarantowski, ul. Zachodnia 55-57
62-800 Kalisz,
- PHU POLCOMMERCE Sp. z o.o., ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz.


ppkt b) Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ''Orli Staw'' Orli Staw 2, 62-834 Ceków,
- Czysty Region Sp. z o. o., 47-230 Kędzierzyn Koźle, ul. Naftowa 7,
- ATF Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul Chojnicka 2, 78-650 Mirosławiec.


ppkt d) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Szczytniki znajduje się w miejscowości Popów (na terenie oczyszczalni ścieków).
Operatorem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Szczytniki w wyniku powierzonego zadania własnego, polegającego na budowie i obsłudze jest Gmina Szczytniki.


PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek w godz. 10:00 do 16:00 i każdą sobotę 9:00 – 13:00. Za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Rodzaje i ilości odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

1) opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura - bez ograniczeń;
2) metale - bez ograniczeń;
3) tworzywa sztuczne - bez ograniczeń;
4) opakowania szklane oraz szkło - bez ograniczeń;
5) opakowania wielomateriałowe - bez ograniczeń;
6) odpady ulegające biodegradacji (zielone) - bez ograniczeń;
7) zużyta baterie i akumulatory - bez ograniczeń;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez ograniczeń;
9) przeterminowane leki i chemikalia - bez ograniczeń;
10) zużyte opony od samochodów osobowych - 4 szt. na nieruchomość / rok (w przypadku nieruchomości wielorodzinnej 4 szt. na mieszkanie);
11) odpady wielkogabarytowe w tym stolarka okienna i drzwiowa - bez ograniczeń;
12) drobne odpady poremontowe (gruz, kafelki, itp.) - 100 kg na rok (w przypadku nieruchomości wielolokalowej 100 kg na mieszkanie);
13) popiół i żużel z palenisk domowych - bez ograniczeń.

ppkt e) Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1893):
„1.Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt;
2) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.
2. W przypadku zmiany danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania o tym wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmiany.
3. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, o zakończeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.”


ppkt f) adresy punktów zbierania odpadów z folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:


1. Jopek recykling Dawid Jopek
+48 667 429 619; +48 724 569 561
Fabianów ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca
jopek-recykling@wp.pl


2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SO-MASZ” s.c.
Janusz Socha, Krzysztof Socha
ul. Leśników Polskich 65
98-100 Łask