Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin - Popów na działkach o nr 65, obręb ewid. Korzekwin i 362, obręb ewid. Popów

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 05.01.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Załącznik Decyzja

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Pozaniu

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak ON.NS.9011.3.53.2020 z dnia 26.08.2020r.

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak PO.ZZŚ.2.435.267m.2020.JS z dnia 24.08.2020r.