IOŚ.6220.3.2022 Przebudowa drogi gminnej nr 675727P Niemiecka Wieś – Joanka – Antonin na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 675721P do skrzyżowania z drogą gminną nr 675725P gm. Szcz

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak PO.ZZŚ.2.435.58.2022.JS z dnia 21.03.2022r.

Opinia Sanitarna znak ON-NS.9011.3.17.2022 z dnia 14.03.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 03.03.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach