IOŚ.6220.2.2022 Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytniki na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 4617P do skrzyżowania z drogą na działce 121 gm. Szczytniki, pow. kaliski, woj. Wielko

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu Znak; ON-NS.9011.3.14.2022 z dnia 09.03.2022 r.

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZZŚ.2.435.49.2022.JS  z dnia 04.03.2022r.

Obwieszczenie