IOŚ.6220.18.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów-Marcjanów” (etap I i II) na działkach nr 88 obręb ewid. Marcjanów, nr 58/4 obręb ewid. Popów, nr 120 obręb ewid. Kuczewola,

gmina Szczytniki

Zawiadomienie z dnia 25.03.2022r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu

Postanowienie RDOŚ

Opinia Sanitarna znak ON-NS.9011.3.100.2021 z dnia 1.12.2021

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu  znak PO.ZZŚ.2.435.377.2021.JS

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16.11.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego