IOŚ.6220.1.2022 -Uruchomienie zakładu służącego do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne z zastosowaniem procesu R12 i R3 na działkach o nr ewid. gr. 136/1, 136/2, obręb Pośrednik,

Opinia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.02.2022r.