Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach

Dane kontaktowe:
 
Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach 
Popów 54/1
62-865 Szczytniki
tel. 62 /762 50 37
strona interrnetowa: www.szczytnikigok.pl
 
Dyrektor GOK - Mariusz Janiak
 

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach powstał na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej z dnia 26.06.1986r jako instytucja upowszechniania kultury i został wpisany do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury.
Działalność GOK-u opiera się na Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach uchwalonej 29 sierpnia 2006 .r oraz Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991r.
Podstawowym celem działalności GOK-u jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa gminy udziału we współtworzeniu życia kulturalnego na terenie gminy oraz ożywiania lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych.

Podstawowe zadania realizowane przez GOK obejmują:

 • Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i oświatowych społeczeństwa gminy.
 • Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
 • Wszechstronna pomoc i koordynacja lokalnych inicjatyw kulturalnych, rozwoju folkloru i rękodzieła artystycznego.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
 • Organizowanie zespołowego uczestnictwa w imprezach kulturalnych.
 • Prowadzenie informacji kulturalnej na terenie gminy.
 • Opieka nad sekcjami zainteresowań dla mieszkańców.
 • Upowszechnianie i popularyzacja historii i tradycji lokalnej społeczności.
 • Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kulturalnych.


Ośrodek Kultury swoje zadania realizuje poprzez:

 • Prowadzenie zespołów artystycznych, kół zainteresowań, kursów obejmujących między innymi takie dziedziny jak: muzyka, plastyka, teatr, film, taniec, informatyka, folklor.
 • Organizację różnorodnych imprez kulturalnych, cyklicznych i okolicznościowych o charakterze rozrywkowo - estradowym, sportowym, rekreacyjnym, oświatowym i publicystyczno - naukowym.
 • Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, oświatowej i ekologicznej.
 • Świadczenie usług kulturalnych, realizację imprez zleconych.
 • Prowadzenia działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony będzie tylko na realizowanie celów statutowych Ośrodka Kultury
 • Współpracę z innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i innymi.