Stypendium Szkolne

Stypendium Szkolne

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Szczytniki 30, 62-685 Szczytniki

tel. 62/7625433

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami i wydaje decyzję administracyjną.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 30 dni

OPŁATY

Brak opłat.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r., poz. 1481);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Szczytniki (Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1358);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111)

DODATKOWE INFORMACJE 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat.

- stypendium szkolne przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom  szkół i placówek, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. zamieszkują na terenie Gminy Szczytniki,  

2. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

3. Dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  528 zł

- stypendium szkolne przyznaje się na wniosek: rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków

- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnikach w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegium  nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego 

- za otrzymane stypendium należy przedstawić faktury i rachunki

GOPS.2. Zasiłek szkolny

- zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi(słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych

- zasiłek szkolny może być przyznawany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego, niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie

- ozasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek, złożony w ośrodku pomocy społecznej, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku

- do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć poświadczenie wystąpienia zdarzenia losowego

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-07-07

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie stypendium*, zasiłku szkolnego*

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

- zaświadczenie lub oświadczenia o dochodzie – stosowne do rodzaju wskazanego źródła dochodu dla wszystkich członków rodziny

- nakaz podatkowy( w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)

- pisemne uzasadnienie w przypadku złożenia wniosku po terminie

 

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".