Rodzina 500 plus

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku wprowadziła w życie świadczenie wychowawcze.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa grupę beneficjentów, którzy mogą pobierać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Od 1 lipca 2019r. rodzice mają 3 miesiące na złożenie wniosku o 500+ dla nowo narodzonego dziecka. Otrzymają wtedy 500+ z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.

Ważne informacje dotyczące bieżącego okresu wypłaty świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • obywatelom polskim,
  • cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
  • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Osoby samotnie wychowujące dziecko muszą mieć zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica.

Jak złożyć wniosek o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

1. Elektronicznie:

       -za pomocą portalu Emp@tia

       -za pomocą bankowości elektronicznej

2. Tradycyjnie  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach

Szczytniki 30, 62-865 Szczytniki

w następujących godzinach;

- poniedziałek – 8.00-16.00

-wtorek- 7.00-15.00

-środa-7.00-15.00

-czwartek-7.00-15.00

-piątek-7.00-15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY

SW 1- wniosek o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

SW-1Z- załączik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego