Karta Dużej Rodziny

Karta dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny zgłoszonemu we wniosku. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnikach. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć rodzic lub pełnoletni jej członek. Kartę przyznaje Wójt Gminy Szczytniki na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Uprawnienia Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju – tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje – na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach:
tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Osoby ubiegające się o Kartę mogą składać jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym będą zaznaczać czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną czy obie. Jednocześnie, rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym (smartfonie) Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica. Ponadto informujemy, że członek rodziny wielodzietnej, który złoży wniosek o przyznanie jednocześnie Karty zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej będzie zwolniony z opłat za jej wydanie. W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi dołączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Wymagana dokumentacja przy składaniu wniosku
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

1) dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica;
2) akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia;
3) dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia;
4) dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia;
5) postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia. Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca). Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy burmistrz może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

Karty Dużej rodziny przewidują obowiązek uiszczenia opłaty w dwóch przypadkach: opłata w wysokości 10,12 zł – za wydanie duplikatu Karty (czyli jeżeli wydana Karta została utracona lub zniszczona. opłata w wysokości 9,21 zł – za domówienie drugiej formy Karty. Kwota opłaty nie podlega waloryzacji.

WYMAGANE DOKUMENTY

KDR-Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

ZKDR01 -Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

ZKDR02-Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

ZKDR03-Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

ZKDR04-Informacja o zobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej