Fundusz alimentcyjny

FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szczytniki 30, 62-685 Szczytniki

tel. 62/7625433

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 30 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzję, którą wraz z uzasadnieniem doręcza wnioskodawcy na piśmie.

OPŁATY

Brak opłat.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach

PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 808z późn. zm. )

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1467)

3. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

DODATKOWE INFORMACJE

-  świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia a gdy uczy się w szkole albo w szkole wyższej -do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo tj. na każdy okres świadczeniowy, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w ustawie – z uwzględnieniem terminu ważności orzeczenia,

-  osoba uprawniona to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, 

bezskuteczna egzekucja - to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
a)
braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

 b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

-  fundusz alimentacyjny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800zł. Od października 2020r. dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 900 zł na osobę. W przypadku przekroczenia tej kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego a kwotą, którą został przekroczony dochód rodziny.

- świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługujew wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-07-07

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 2. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (np. Komornika Sądowego, Sądu Okręgowego) stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnychlub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów
 3. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem , 
 4. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy tj. osoby uprawnionej do alimentów lub jej przedstawiciela ustawowego, gdy osoba jest nieletnia
 5. Karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – kopia + oryginał do wglądu, 
 6. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów gdy takim się legitymuje, 
 7. Numer konta osobistego wnioskodawcy – wg ustalonego wzoru
 8. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy opiekun prawny osoby uprawnionej występuje o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
 9. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu w roku  kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 10. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 11. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
 12. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu z uwzględnieniem stawki podatkowej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zryczałtowanym podatku dochodowym
 13. Dokumenty potwierdzające utratę dochodu np. świadectwo pracy, PIT - 11
 14. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego (umowa o pracę, zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym dochód został osiągnięty)

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy