Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

DODATKOWE DOKUMENTY – W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNEJ SYTUACJI KLIENTA:

 1. Umowa najmu/podnajmu
 2. Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym
  1. Dokument potwierdzający inny tytuł prawny
  2. Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego
  3. Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego.
  4. W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.XI.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
  5. W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.XI.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia)
  6. W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szczytniki 30, 62-685 Szczytniki

 tel. 62/7625433

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 30 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzję administracyjną

OPŁATY

Brak opłat

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach

PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. - o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019r. poz. 2133 z późn. zm.) 2.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 ze zm.) 

3. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

DODATKOWE INFORMACJE

a) tytuł prawny do lokalu: umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, spółdzielcze prawo do lokalu, akt własności lokalu, akt notarialny lub księga wieczysta budynku wielorodzinnego, w którym wnioskodawca zajmuje lokal, akt własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wyrok sądu nakazujący eksmisję z jednoczesnym przyznaniem prawa do otrzymania lokalu socjalnego z zasobów gminy,

b) dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów mogą być:

 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy z zaznaczeniem, iż od przychodu zostały odjęte koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, a także wszelkie dodatkowe świadczenia ( nagrody, odprawy, bony, itp.) - oryginał (można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia),
 • oświadczenie we wniosku o uzyskanych dochodach nieudokumentowanych,
 • decyzje lub odcinki renty czy emerytury , 
 • zwrot podatku,
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanych stypendiów (np. socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, naukowe, specjalne)  
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z odbywania praktyki zawodowej
 • wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, zaświadczenie od komornika, przekazy pocztowe  ( wyciąg z konta)
 • prowadzenie działalności gospodarczej - oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe,
 • zaświadczenie o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego

c) dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 – ciu miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek,

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-07-07

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego
 3. tytuł prawny do lokalu
 4. faktura za dostarczenie energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy
 5. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób prowadzących gospodarstwo domowe (wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) za pełne 3 miesiące kalendarzowe poprzedzającemiesiąc, w którym składany jest wniosek (więcej w informacjach dodatkowych),