Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szczytniki 30, 62-685 Szczytniki

tel. 62/7625433

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 30 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzję administracyjną

OPŁATY

Brak opłat.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach

 

PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz. 833)

2.Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r. (M.P. z 2020r.  poz. 374)

3.Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 256)   

 

DODATKOWE INFORMACJE

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 10,94zł miesięcznie;
  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie;
  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,23zł miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-07-07

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Oświadczenie

Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.